RIADITEĽKA
RNDr. Ivica Hromadová, CSc.
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: hromadova( at )saske.sk
ZÁSTUPKYNE RIADITEĽKY
MVDr. Martina Miterpáková, PhD. MVDr. Daniela Antolová, PhD.
VEDECKÁ RADA
Predsedníčka Podpredsedníčka
MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD. RNDr. Bronislava Víchová, PhD.
Interní členovia Externí členovia
RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.
MVDr. Dušan Fabian, DrSc. (CBv SAV, v. v. i., Košice)
Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. Doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. (PF UPJŠ Košice)
MVDr. Ivo Vanický, CSc. (BMC SAV, v. v. i., Košice)
SPRÁVNA RADA DOZORNÁ RADA
Predsedníčka Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. (Predsedníctvo SAV)
RNDr. Ivica Hromadová, CSc. Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (UPJŠ)
Podpredsedníčka Ing. Darina Kážmérová (Úrad SAV)
MVDr. Martina Miterpáková, PhD.
Členovia
MVDr. Daniela Antolová, PhD.
RNDr. Mikuláš Oros, PhD.
Doc. MVDr. Marián Várady, DrSc.
SEKRETARIÁT
Iveta Bíleková
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: pausav( at ) saske.sk
bilekova( at )saske.sk