STANOVISKO PARAZITOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV V KOŠICIACH K INTERNETOVÝM PRÍSPEVKOM „Ústa nie sú zdroj zápachu z úst“ a „Kruhy a váčky pod očami, bolesť hlavy, nepríjemný zápach z úst, mykóza pokožky, hemoroidy a iné príznaky môžu byť príčinou parazitárnych infekcií“ 
publikovaným pod hlavičkou „Slovenský lekársky blog“
(internetový zdroj: TU a TU)

Vedenie Parazitologického ústavu SAV v Košiciach týmto vyhlasuje, že sa dištancuje od horeuvedených internetových príspevkov, nestotožňuje sa s ich vedeckými argumentmi, predkladanými teóriami a hypotézami, ani s navrhovanou terapiou. Obsah príspevkov nemá nič spoločné s výsledkami dlhoročnej vedeckej činnosti Parazitologického ústavu SAV, ako aj iných domácich a medzinárodných špecializovaných výskumných pracovísk zameraných na výskum, štúdium a diagnostiku parazitov.

MUDr. Ján Kolesár, v Čechách vystupujúci pod menom MUDr. Michael Petr, ani Miroslav Podmanický uvádzaní v daných príspevkoch ako špecializovaní odborníci v oblasti molekulárnej parazitológie nie sú zamestnancami Parazitologického ústavu SAV, ani členmi Slovenskej parazitologickej spoločnosti. Národný ústav parazitárnych chorôb, pod hlavičkou ktorého Dr. Kolesár vystupuje, na Slovensku neexistuje. Text článkov je neodborný a obsahovo zavádzajúci, poskytované informácie sú „vytrhnuté z kontextu“, obrázky priložené k textu majú jasný cieľ – vystrašiť čitateľov. Zámer internetových príspevkov je jednoznačný – komerčná reklama daného prípravku a snaha nalákať ľudí si prípravok objednať.

Od obsahu spomínaných článkov ako aj od akéhokoľvek spojenia s prípravkami reklamovanými na stránke sa preto DÔRAZNE DIŠTANCUJEME.

O NÁS

Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied vznikol v roku 1953 z iniciatívy  zakladateľa slovenskej helminthológie a parazitológie Akademika Jána Hovorku pod názvom  Helminthologické laboratórium. Neskôr bol v r.1955 premenovaný na Helminthologický ústav a súčasný názov získal v r.1993. Ústav patrí do siete výskumných inštitúcií SAV a je to jediné špecializované pracovisku na Slovensku, ktoré sa venuje parazitologickému výskumu. Komplexne skúma parazity a nimi vyvolávané ochorenia ľudí ako aj  zvierat a rastlín so širokou medzinárodnou spoluprácou a uplatňovaním moderných molekulárno-biologických postupov. Vedecké výsledky ústavu majú charakter prevažne základného výskumu, v menšej miere aplikovaného a translačného výskumu.

Hlavné smery výskumu:

  • Parazitické zoonózy
  • Ochorenia prenášané kliešťami a ich systematika
  • Fylogenéza, genetická variabilita a ekológia parazitov
  • Rezistencia parazitov na antihelmintiká
  • Imunitné odpoveď a diagnostika parazitov
  • Vývoj nových liečiv paralyzujúcich nervovo-svalový systém parazitov
  • Ekologické aspekty ochrany životného prostredia a výskum parazitických nematód rastlín

Výskumné ciele ústav rieši prostredníctvom špecializovaných výskumných a vzdelávacích aktivít na národnej i medzinárodnej úrovni. K tomu prispieva aj efektívna partnerská spolupráca s ďalšími relevantnými organizáciami Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií na Slovensku aj v zahraničí.

Ústav je externou vzdelávacou organizáciou pre dva študijné odbory v dennej a externej forme;  4.2.5 Zoológia v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a 6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Jedným z hlavných cieľov je rozširovať nové vedecké poznatky prostredníctvom vedeckých periodík, monografií a verejných tlačových správ. Ústav v spolupráci s vydavateľstvom DeGryuter Open vydáva medzinárodný vedecký časopis Helminthologia.

Parazitologický ústav SAV má za sebou viac než 60-ročnú históriu úspešného interdisciplinárneho parazitologického výskumu. Bohatá minulosť poskytuje zároveň pevnú a solídnu základňu pre budúci rast a rozvoj výskumu v oblasti humánnej a veterinárnej parazitológie.