RIADITEĽ – DIRECTOR
Prof. MVDr. Marián Várady, DrSc.
Tel.: +421 55 63 344 55
E-mail: varady( at )saske.sk
 
ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA – DEPUTY DIRECTOR
MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD.    
     
VEDECKÁ RADA – SCIENTIFIC BOARD
Predsedníčka – CHAIRMAN   Podpredsedníčka – CO-CHAIRMAN
MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD.   MVDr. Martina Miterpáková, DrSc.
Interní členovia
INTERNAL MEMBERS
  Externí členovia
EXTERNAL MEMBERS
MVDr. Čisovská Eva, PhD.   MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
(IAP, CBs SAS Košice)
RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.    
Doc. MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.   Prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
(Fac. Nat. Sci. UPJŠ Košice)
Ing. Marek Renčo, PhD.    
Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.  
     
SPRÁVNA RADA
MANAGEMENT BOARD
  DOZORNÁ RADA
SUPERVISORY BOARD
Predseda – CHAIRMAN   Predseda – CHAIRMAN
Prof. MVDr. Marián Várady, DrSc.   Prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.
(Presidium SAS)
Podpredsedníčka – CO-CHAIRMAN   Členovia – MEMBERS
MVDr. Daniela Antolová, DrSc.   Prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.
(Fac. Nat. Sci. CU Bratislava)
Členovia – MEMBERS    
RNDr. Mikuláš Oros, DrSc.  
Ing. Ľubica Konečná (Office of the SAS)
MVDr. Jindřich Šoltys, CSc.    
RNDr. Bronislava Víchová, PhD.    
     
SEKRETARIÁT – SECRETARY    
Iveta Bíleková    
Tel.: +421 55 63 344 55
E-mail: pausav( at ) saske.sk
bilekova( at )saske.sk