RIADITEĽKA – DIRECTOR
RNDr. Ivica Hromadová, DrSc.
Tel.: +421 55 63 344 55
E-mail: hromadova( at )saske.sk
 
ZÁSTUPKYNE RIADITEĽKY – DEPUTY DIRECTORS
MVDr. Martina Miterpáková, DrSc.   MVDr. Daniela Antolová, DrSc.
     
VEDECKÁ RADA – SCIENTIFIC BOARD
Predsedníčka – CHAIRMAN   Podpredsedníčka – CO-CHAIRMAN
MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD.   MVDr. Martina Miterpáková, DrSc.
Interní členovia
INTERNAL MEMBERS
  Externí členovia
EXTERNAL MEMBERS
MVDr. Čisovská Eva, PhD.   MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
(IAP, CBs SAS Košice)
RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.    
Doc. MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.   Prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
(Fac. Nat. Sci. UPJŠ Košice)
Ing. Marek Renčo, PhD.    
Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.  
     
SPRÁVNA RADA
MANAGEMENT BOARD
  DOZORNÁ RADA
SUPERVISORY BOARD
Predsedníčka – CHAIRMAN   Predseda – CHAIRMAN
RNDr. Ivica Hromadová, DrSc.   Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
(Presidium SAS)
Podpredsedníčka – CO-CHAIRMAN   Členovia – MEMBERS
MVDr. Daniela Antolová, DrSc.   Prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.
(Fac. Nat. Sci. CU Bratislava)
Členovia – MEMBERS    
MVDr. Jindřich Šoltys, CSc.  
Ing. Ľubica Konečná (Office of the SAS)
Prof. MVDr. Marián Várady, DrSc.    
RNDr. Bronislava Víchová, PhD.    
     
SEKRETARIÁT – SECRETARY    
Iveta Bíleková    
Tel.: +421 55 63 344 55
E-mail: pausav( at ) saske.sk
bilekova( at )saske.sk