Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied vznikol v roku 1953 z iniciatívy  zakladateľa slovenskej helminthológie a parazitológie Akademika Jána Hovorku pod názvom  Helminthologické laboratórium. Neskôr bol v r. 1955 premenovaný na Helminthologický ústav a súčasný názov získal v r. 1993. Ústav patrí do siete výskumných inštitúcií SAV a je to jediné špecializované pracovisku na Slovensku, ktoré sa venuje parazitologickému výskumu. Komplexne skúma parazity a nimi vyvolávané ochorenia ľudí ako aj  zvierat a rastlín so širokou medzinárodnou spoluprácou a uplatňovaním moderných molekulárno-biologických postupov. Vedecké výsledky ústavu majú charakter prevažne základného výskumu, v menšej miere aplikovaného a translačného výskumu.

Hlavné smery výskumu:

  • Parazitické zoonózy
  • Ochorenia prenášané kliešťami a ich systematika
  • Fylogenéza, genetická variabilita a ekológia parazitov
  • Rezistencia parazitov na antihelmintiká
  • Imunitné odpoveď a diagnostika parazitov
  • Vývoj nových liečiv paralyzujúcich nervovo-svalový systém parazitov
  • Ekologické aspekty ochrany životného prostredia a výskum parazitických nematód rastlín

Výskumné ciele ústav rieši prostredníctvom špecializovaných výskumných a vzdelávacích aktivít na národnej i medzinárodnej úrovni. K tomu prispieva aj efektívna partnerská spolupráca s ďalšími relevantnými organizáciami Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií na Slovensku aj v zahraničí.

Ústav je externou vzdelávacou organizáciou pre dva študijné odbory v dennej a externej forme;  4.2.5 Zoológia v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a 6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Jedným z hlavných cieľov je rozširovať nové vedecké poznatky prostredníctvom vedeckých periodík, monografií a verejných tlačových správ. Ústav v spolupráci s vydavateľstvom DeGryuter Open vydáva medzinárodný vedecký časopis Helminthologia.

Parazitologický ústav SAV má za sebou viac než 60-ročnú históriu úspešného interdisciplinárneho parazitologického výskumu. Bohatá minulosť poskytuje zároveň pevnú a solídnu základňu pre budúci rast a rozvoj výskumu v oblasti humánnej a veterinárnej parazitológie.

Rozhovor s riaditeľkou PaÚ SAV
RNDr. Ivicou Hromadovou, DrSc.