Predseda komisie

Prof. MVDr. Marián Várady, DrSc.
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3
040 01 Košice

divider

Pre uchádzačov o získanie vedeckej hodnosti DrSc. vo vedných odboroch 010620a – parazitológia, 010620b – parazitárne choroby a 010620c – vektormi prenášané nákazy platia orientačné kritériá odporúčané Slovenskou komisiou pre vedecké hodnosti (SKVH) https://www.minedu.sk/odporucane-kriteria-pre-uchadzacov-o-vedecku-hodnost-„drsc“/. Kritériá vznikli na základe analýzy priemerných scientometrických parametrov v jednotlivých skupinách vedných odborov rozhodnutím SKVH dňa 13. mája 2014 a menia dovtedy používané orientačné kritériá.Spresnenie kritérií pre vedný odbor parazitológia bolo prerokované na zasadnutí SHVH dňa 21.9.2011 s odporúčaním, aby sa doplňujúce požiadavky v internom posudzovaní uchádzačov uplatňovali.

Spresnenie orientačných kritérií pre uchádzačov na získanie vedeckej hodnosti DrSc.
vo vednom odbore 010620 – parazitológia:
010620a – Parazitológia
CC publikácie Citácie Cit/Publ % citovaných prác HI
24 338 14,36 86 9
 
010620b – Parazitárne choroby
CC publikácie Citácie Cit/Publ % citovaných prác HI
24 316 13,15 84 9
 
010620c – Vektormi prenášané nákazy
CC publikácie Citácie Cit/Publ % citovaných prác HI
24 394 16,40 85 10

Komisia pre vedný odbor 010620 - parazitológia ďalej spresňuje požiadavky na kvalitu publikácií a konkrétnejšie stanovuje požiadavky zahrnuté do osobnostnej charakteristiky uchádzača, ktorú považuje za rovnako dôležité kritérium peer review hodnotenia. Spresnenie kritérií pre vedný odbor parazitológia bolo prerokované na zasadnutí SHVH dňa 21. septembra 2011 s odporúčaním ich uplatňovania pri internom posudzovaní uchádzačov.

Osobnostné charakteristiky uchádzača

Komisia pri peer-review hodnotení bude klásť prioritný dôraz na

  • medzinárodnú akceptáciu kandidáta. Medzinárodné renomé kandidáta musí byť jasne  formulované a bude hodnotené medzinárodným rozmerom výskumu, získanými medzinárodnými projektmi, stážami v zahraničí, počtom pozvaných prednášok na významných zahraničných pracoviskách a medzinárodných kongresoch a členstvami v redakčných radách zahraničných časopisov;
  • kvalitu vedeckej školy hodnotenú uplatnením vyškolených doktorandov, rozvojom vedného odboru, ktorý ďalej zdokonaľujú nasledovníci (nemusia to byť vlastní doktorandi), vývojom originálnej metodiky, resp. registrovaného patentu;
  • vedenie úspešného tímu, ktorý okrem doktorandov a študentov zahŕňa aj najmenej jedného pracovníka vyššieho kvalifikačného stupňa (postdoktorand, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník);
  • angažovanosť v organizačných štruktúrach na pracovisku, akademických a univerzitných grémiách, grantových agentúrach a pod.

Publikácie v impaktovaných časopisoch uvedených vo WoS

Reflektujú priamu produktivitu vedca, preto komisia bude prihliadať nielen na počet, ale aj na kvalitu publikácií. Prevažná väčšina publikácií (75 %) by mala byť uverejnená v zahraničných časopisoch, minimálne v 10 publikáciách uverejnených v zahraničí bude uchádzač 1. alebo korešpondujúcim autorom a IF týchto publikácií bude > 1. Celkový súčet, ∑ IF, v celom súbore publikovaných prác bude > 25. Práce publikované mimo impaktovaných časopisov a práce uverejnené v recenzovaných zborníkoch bude komisia posudzovať ako doplnkové kritérium.

Citácie a Hirschov index

Citácie bez autocitácií, H-index podľa WoS. V počte citácií by mali výraznou mierou prevažovať citácie z databáz Current Contents Content, WoS, a SCOPUS a zo zahraničných a domácich vedeckých knižných publikácií a monografií (nie vysokoškolských skrípt a populárno-vedeckých publikácií).

Monografia a kapitoly v monografiách

Monografia publikovaná v svetovom (autor, spoluautor) alebo materinskom jazyku (autor) uchádzača môže byť nahradená 3 knižnými kapitolami publikovanými v svetovom jazyku v zahraničí (autor, spoluautor).

Doktorandi

Doktorandi (2) s ukončenou doktorandúrou vedení uchádzačom ako riadnym školiteľom. V prípade zásadného prekročenia počtu publikácií a citácií komisia môže opomenúť požiadavku na počet vyškolených doktorandov, avšak i v tomto prípade bude posudzovať existenciu/absenciu vedeckej školy v zmysle požadovaných osobnostných kritérií.

Projekty

Vedúci riešiteľ najmenej 3 domácich výskumných projektov (VEGA, APVV, ŠPZV) a minimálne 1 zahraničného projektu (Marie-Curie Fellowship, Fulbright program, DAAD, NATO, COST, GA ČR, viacročné bilaterálne projekty APVV atď.). U multilaterálnych EU projektov sa akceptuje participácia uchádzača aj ako partnera.

Komisia o d p o r ú č a, aby dizertácia bola napísaná v anglickom jazyku.