Božena Kočíková, RNDr., PhD.

  NATIONAL PROJECTS
   
  VEGA projects - Projects funded by the Scientific Grant Agency of Ministry of Education SR and Slovak Academy of Sciences
   
  Project Title: Epidemiologically important tick species in Slovakia under global climate changes
(Epidemiologicky významné druhy kliešťov na Slovensku pod vplyvom globálnych klimatických zmien)
Grant Scheme: VEGA 2/0128/09
Duration: 2009 – 2011
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Morphological, genetic and fylogenetic analysis of unicelular blood parasites and bacteria infecting free ranging and imported reptiles from different climatic regions of the world.
(Morfologická, genetická a fylogenetická analýza jednobunkových krvných parazitov a baktérií u voľne žijúcich a importovaných plazov z rôznych klimatických oblastí sveta – zástupca vedúceho projektu)
Grant Scheme: VEGA 2/0199/11
Duration: 2011 – 2013
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: omparison of two geographically distinct population of common European adder (Vipera berus) with emphasis on anatomy, morphometry of venom apparatus, ecology and the role as potential host of ectoparasites and pathogens
(Porovnanie dvoch geograficky rozdielnych populácií druhu vretenica severská (Vipera berus) s aspektom na ich anatómiu, morfometriu jedového aparátu, ekológiu a význam ako potencionálnych hostiteľov ektoparazitov a nimi prenášaných patogénov)
Grant Scheme: VEGA 1/0579/12
Duration: 2012 – 2014
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Babesiosis in Slovakia
(Babezióza na Slovensku)
Grant Scheme: 2/0113/12
Duration: 2012 – 2015
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Pathogen induced manipulation of behavior of ticks (vector) and reptiles (host)
(Patogénmi indukovaná manipulácia behaviorálnych prejavov kliešťov (vektorov) a plazov (hostiteľov))
Grant Scheme: 1/0417/14
Duration: 2014 – 2017
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: The research of structure and dynamics of montane type natural foci of tick borne pathogens
(Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu)
Grant Scheme: 2/0126/16
Duration: 2016 – 2019
Project Position/Role: Investigator
   
  APVV projects - Projects funded by the Slovak Research and Development Agency
   
  Project Title: Antitick protection using of modified polypropylen fibres with an acaricidal effect
(Protikliešťová ochrana pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien s akaricídnym účinkom)
Grant Scheme: APVV-15-0419
Duration: 07/2016 – 12/2018
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Ecology and epidemiological importance of small mammals under the global changes in central Europe
(Ekológia a epidemiologický význam drobných cicavcov v podmienkach globálnych zmien v strednej Európe.)
Grant Scheme: APVV-0108-06
Duration: 11/2003 – 12/2005
Project Position/Role: Investigator
   
  INTERNATIONAL PROJECTS
   
  Project Title: European network for neglected vectors and vector-borne infections (Článkonožcami prenášané patogénne mikroorganizmy jašteríc čeľade Lacertidae v modelovom území strednej Európy)
Grant Scheme: COST Action
Duration: 11/2013-10/2017
Project Position/Role : Investigator