Ladislav Mošanský, RNDr., PhD.

  NATIONAL PROJECTS
   
  VEGA projects - Projects funded by the Scientific Grant Agency of Ministry of Education SR and Slovak Academy of Sciences
   
  Project Title: Natural foci in urban environment - the case of the Košice agglomeration: structure and dynamics in space and in time (Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a čase.)
Grant Scheme: VEGA  2/0059/15
Duration: 1/1/2015 – 31/12/2018
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: The host – parasite – pathogen relations using geographic information systems tools (Vzťahy hostiteľ - parazit - patogén/choroba s využitím geografických informačných systémov)
Grant Scheme: 2/0060/14
Duration: 1/1/2014 – 31/12/2017
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Small mammals and their epidemiological importance in the urban environment ( Drobné cicavce a ich epidemiologický význam v urbánnom prostredí)
Grant Scheme: VEGA 2/0137/10
Duration: 1/1/2010 – 31/12/2013
Project Position/Role: Principal Investigator
   
  Project Title: Developments of biodiversity of ecological and epidemiological importans species of rodents from Slovakia (Zmeny biodiverzity ekologicky a epidemiologicky významných druhov hlodavcov Slovenska)
Grant Scheme: VEGA 2/6199/26
Duration: 01/2006-12/2008
Project Position/Role: Principal Investigator
   
  Project Title: Ecology, distribution and epidemiological importance of mound-building mouse (Mus spicilegus, Rodentia, Muridae) in Slovakia (Ekológia a epidemiologický význam myši kopčiarky (Mus spicilegus, Rodentia, Muridae,) na Slovensku)
Grant Scheme: VEGA 2/5032/25
Duration: 01/2005-12/2007
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Distribution, selected ecological aspects and epidemiological importance of Pygmy field mouse (Apodemus microps, Muridae; Rodentia (Rozšírenie, vybrané ekologické aspekty a epidemiologický význam ryšavky myšovitej (Apodemus microps, Muridae, Rodentia) poľnohospodársky intenzívne využívaných ekosystémov Slovenska)
Grant Scheme: VEGA 2/3112/23
Duration: 1/1/2003 – 31/12/2005
Project Position/Role: Principal Investigator
   
  Project Title: Ecology, distribution and epidemiological importance of black-striped field mouse (Apodemus agrarius, Muridae, Rodentia) in Slovakia (Ekológia, rozšírenie a epidemiologický význam ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius, Muridae, Rodentia) na Slovensku)
Grant Scheme: VEGA 2/2017/99
Duration: 01/2002- 12/2004
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Ecological and epizootic importance of selected groups of animals in windbreaks of Slovakia (Ekologický a epizootologický význam vybraných skupín živočíchov vo vetrolamoch Slovenska)
Grant Scheme: VEGA 2/7171/20
Duration: 1/1/2000 – 31/12/2002
Project Position/Role: Principal Investigator
   
  APVV projects - Projects funded by the Slovak Research and Development Agency
   
  Project Title: Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistence to antibiotic (Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká)
Grant Scheme: APVV-14-0274
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Structure of foci and emerging diseases with emphasis on role of rodents in urban type of landscape (Štruktúra ohnísk a vynárajúce sa choroby s dôrazom na úlohu drobných cicavcov v prírodných ohniskách urbánneho typu krajiny)
Grant Scheme: APVV – 0267-10
Duration: 1/5/2011 – 31/10/2014
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Ecology and epidemiological importance of small mammals under the conditions of global and social changes in the Central Europe (Ekológia a epidemiologický význam drobných cicavcov v podmienkach globálnych a spoločenských zmien v strednej Európe)
Grant Scheme: APVV – 0108-06
Duration: 02/2007-12/2009
Project Position/Role: Investigator
   
  INTERNATIONAL PROJECTS
   
  Project Title: Dominant rodents in big cities and their potential risk as reservoirs of infectious agents.
Grant Scheme: Bilateral Mobility Project SAV-AV ČR 16-22
Duration: 2016 -2017
Project Position/Role : Principal Investigator
   
  Project Title: Biology and control of vector-borne infections in Europe
Grant Scheme: EDENext
Duration: 1/1/2011 – 31/12/2014
Project Position/Role : Investigator
   
  Project Title: Epidemiological importance of small mammals and their parasites on the model areas of Czech and Slovak Republics (Epidemiologický význam drobných cicavcov a ich parazity v modelových oblastiach Českej a Slovenskej republiky)
Grant Scheme: Bilateral Mobility Project SK-CZ-0126-09
Duration: 2010-2011
Project Position/Role : Investigator
   
  Project Title: Social system and their variability in genus Apodemus (Rodentia) [Sociálny systém a jeho variabilita u ryšaviek rodu Apodemus (Rodentia]
Grant Scheme: Projekt riešený v rámci slovensko-českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce č. 140 Bilateral Mobility Project
Duration: 2004-2005
Project Position/Role : Investigator