ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA VS SAV

Kapitoly vo vedeckých monografiách a VŠ učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - ŠTĚPÁNOVÁ, G. - DERDÁKOVÁ, M. - LENČÁKOVÁ, D. - MAJLÁTHOVÁ, V.- PEŤKO, B. - ŠALYOVÁ, N. - OHLASOVÁ, D. - ŠKARDOVÁ, I. - SZESTÁKOVÁ, E. - ČISLÁKOVÁ, L. - BHIDE, M. - TRÁVNIČEK, M. - STANKO, M. Some epidemiological and epizootiological aspects of Lyme borreliosis in Slovakia with the emphasis on the problems of serological diagnostics. In Research on Lyme disease. (Ed) Peter van Nitch - New York: Nova Science Publishers Inc., 2007. ISBN 1-600021-390-1,  p. 35 -68.

Kapitoly vo vedeckých/odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách: 2

PEŤKO, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. Kliešte v podmienkach globálnych zmien. In Vybrané kapitoly zo všeobecnej parazitológie.- Košice: M- Špakulová, 2005. ISBN 80–968473-4-1, s. 115-133.
MAJLÁTHOVÁ, V. Babezióza. In Dorko, E. Vírusové a parazitárne zoonózy. - 1. - Košice :Equilibria, 2009 ISBN 978-80-89284-32-0

Vedecké práce v časopisoch evidovaných  v Current Contents: 6

 1. MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - DERDÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B. Borrelia lusitaniae and Green Lizards (Lacerta viridis), Karst Region, Slovakia. In Emerging Infectious Diseases. ISSN 1080-6040, 2006, vol. 12, no. 12, p. 1895-1901. (5.53 - IF2006)
 2. MAJLÁTHOVÁ, V. - HURNÍKOVÁ, Z. - MAJLÁTH, I. - PEŤKO, B. Hepatozoon canis infection in Slovakia - imported or autochthonous?. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases. ISSN 1530-3667, 2007, vol. 7, no. 4, p.226-231. (2.244 - IF2007)
 3. MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - HROMADA, M. – TRYJANOWSKI, P. - BONA, M. – ANTCZAK, M. – VÍCHOVÁ, B. – DZIMKO, Š. – MIHALCA, A. – PEŤKO, B. The role of the sand lizard (Lacerta agilis) in the transmission cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato. In  International Journal of Medical Microbiology.ISSN 1438-4221, 2008, vol. 298 S1, Suppl. 44, p. 161-167      (2,524 - IF2007)
 4. EKNER, A. - MAJLÁTH, I. - MAJLÁTHOVÁ, V. - HROMADA, M. -  BONA, M. - ANTCZAK, M. - BOGACZYK, M. - TRYJANOWSKI, P. Densities and morphology of two co-existing Lizard species (Lacerta agilis and Zootoca vivipara) in extensively used farmland in Poland.  In Folia Biologica. ISSN 0015-5497, 2008, vol. 56, n. 3-4, p. 165-171. (0,277 - IF 2007)
 5. FÖLDVÁRI, G. - RIGÓ, K. - MAJLÁTHOVÁ, V.- MAJLÁTH, I. - FARKAS, R. - PET'KO, B. Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in lizards and their ticks from Hungary. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases, ISSN 1530-3667, 2009, vol. 9, no. 3, pp. 331-336.   (2,125 - IF2009)
 6. MAJLÁTH, I. - MAJLÁTHOVÁ, V. Escape behaviour of the Green lizard (Lacerta viridis) in the Slovak Karst. In Acta ethologicaaccepted for publication (0,667 - IF2009)

Zaslané do tlače

 1. LITERÁK, I. - ROBEŠOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V.- MAJLÁTH, I. - KULICH, P. - ROUBALOVÁ, E. - FABIAN, P. Papillomatosis in a green lizard (Lacerta viridis) associated with the green lizard herpesvirus LaHV-1. In Journal of wildlife diseases – submitted (1,33 - IF2009)
 2. KARBOWIAK,G. - MAJLÁTHOVÁ, V.- HAPUNIK, J. – PEŤKO, B. Apicomplexan parasites of red foxes (Vulpes vulpes). In Annals of Agricultural and Environmental Medicine submitted (1,33 - IF 2009)
 3. VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V.- NOVÁKOVÁ, M. - STRAKA, M. – PEŤKO, B. First molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in European brown bear (Ursus arctos). In Vector-Borne and Zoonotic Diseases – submitted after revision (2,125 - IF 2009)
 4. NOVÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V.- LESŇÁKOVÁ, A. -POCHYBOVÁ, M. – PEŤKO, B. First case of human granulocytic anaplasmosis (HGA) from Slovakia. In Wiener Klinische Wochenschrift submitted (0,857 - IF2009)

Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch: 6

 1. MAJLÁTHOVÁ V. - HUDEC I. - MAJLÁTH I. Zooplanktón priehrady RužínI. In Natura Carpatica. ISSN 1336-4693, 2003, Roč. 44, s. 99-106.
 2. MAJLÁTHOVÁ, V.- PEŤKO, B. - KRUPICER, I. Ohniská babeziózy (krvomočenia) psov v Slovenskej republike. In Status veterinarius. ISSN 1336-3441, 2004, Roč. 6, s. 17-18.
 3. MAJLÁTHOVÁ, V.- PAPAJOVÁ, I. - PEŤKO, B. - SZABOVÁ, E.: Transmisívne endo - parazitózy a helmintózy psov. In Pes a mačka. ISSN 1335-7778, 2005, Roč. 4, s. 43-44.
 4. BÖHME, M.U - SCHNEEWEISS, N. - FRITZ, U. - MORAVEC, J. - MAJLÁTH, I. - MAJLÁTHOVÁ, V.- BERENDONK, T.U. Genetic differentiation and diversity of Lacerta viridis viridis(LAURENTI, 1768) within the northern part of its range: an investigation using mitochondrial haplotypes. In Salamandra, 2006, vol. 42, no. 1, p. 29-40.
 5. MAJLÁTHOVÁ, V.- SESZTÁKOVÁ, E. - PEŤKO, B. Krvné parazity prenášané kliešťami. Hepatozoonóza psov – nové ochorenie? In Slovenský Veterinársky Časopis. ISSN 1335-0099, 2006, Roč. 31, č. 6, s. 376-377.
 6. KOKOŠOVÁ N. - MAJLÁTH I. - MAJLÁTHOVÁ V. Obojživelníky a plazy vo Svidníku a okolí. In Natura Carpatica. ISSN 1336-4693, 2008, Roč. 49, s. 221-228.

 Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD) – recenzované: 11

 1. MAJLÁTHOVÁ, V.- PEŤKO, B. - ŽOFČÁKOVÁ, G. Babezióza na východnom Slovensku. In Medzinárodná vedecká konferencia Infekčné a parazitárne choroby zvierat: zborník referátov a posterov/ editori Alica Kočišová, Mária Levkutová - Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Katedra infekčných a parazitárnych chorôb, 2004, s. 365-368.
 2. RAČKA, K. - MAJLÁTH, I. - MAJLÁTHOVÁ, V.- KOŠUTH, P. Ektoparazity jašterice zelenej (Lacerta viridis) v národnom parku Slovenský Kras. In Medzinárodná vedecká konferencia Infekčné a parazitárne choroby zvierat: zborník referátov a posterov/ editori Alica Kočišová, Mária Levkutová. - Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Katedra infekčných a parazitárnych chorôb, 2004, s. 365–368.
 3. SESZTÁKOVÁ, E. - ŠKARDOVÁ, I. - FIALKOVIČOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. Babezióza, aktuálny problém u psov. In 6th International Scientific Conference - Ecology and veterinary medicine VI,/ editor Alica Kočišová. - Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. ISBN 80-8077-020-4 s. 51-57.
 4. ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - DERDÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V - LENČÁKOVÁ, D. - BOLDIŽÁR, M. - STANKO, M. - PEŤKO, B. Koincidencia Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma u voľne žijúcich, domácich a hospodárskych zvierat o východoslovenskom regióne. In 6th International Scientific Conference - Ecology and veterinary medicine VI: proceeding / editor Jan Venglovský – Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2005. ISBN 80-8077-020-4 s. 51-57.
 5. RAČKA, K. - TÓTH, Š. - MAJLÁTH, I. - MAJLÁTHOVÁ, V. Papilomatóza u jašterice zelenej (Lacerta viridis, Laur., 1768) v Národnom parku Slovenský kras. In  Medzinárodná vedecká konferencia Infekčné a parazitárne choroby zvierat: Zborník referátov a posterov, editori Alica Kočišová a kolektív - Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Katedra infekčných a parazitárnych chorôb, 2006. s. 258-260.
 6. SESZTÁKOVÁ, E. - ŠKARDOVÁ, I. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - MAJLÁTHOVÁ, V.- FIALKOVIČOVÁ, M. - MARDZINOVÁ, S. Diagnostika, diferenciálna diagnostika a terapia niektorých kliešťami prenášaných. In  Medzinárodná vedecká konferencia Infekčné a parazitárne choroby zvierat: Zborník referátov a posterov, editori Alica Kočišová a kolektív - Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Katedra infekčných a parazitárnych chorôb, 2006. s. 126–128.
 7. HRKĽOVÁ, G. – MAJLÁTHOVÁ, V. – DERDÁKOVÁ, M. – NOVÁKOVÁ. M. – PEŤKO, B. Liptovská kotlina ako prírodné ohnisko lymskej boreliózy. In Ružomberské zdravotnícke dni 2006 - Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva: zborník z konferencie. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku a Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, 2007, ISBN 978-80-8084-126-3, s. 103-108
 8. BULLOVÁ, E. – LUKÁŇ, M. – MAJLÁTHOVÁ, V. PEŤKO, B. Predicting key abiotic factors influencing the rate of non-venomous insect bite. In Arthropods. Environment, pathogens and hosts/ editors A. Buczek, C. Blaszak.- Lublin: Koliber, 2007. ISBN 978-83-60497-26-5. s. 51-56
 9. LUKÁŇ, M. - BULLOVÁ, E. – MAJLÁTHOVÁ, V. PEŤKO, B. Recent changes in the vertical distribution of Ixodes ticks in Slovakia – preliminary results. In Arthropods. Environment, pathogens and hosts/ editors A. Buczek, C. Blaszak.- Lublin: Koliber, 2007. ISBN 978-83-60497-26-5.  s. 35-39.
 10. MAJLÁTHOVÁ, V.- MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. - HROMADA, M. - EKNER, A., TRYJANOWSKI, P. - BULLOVÁ, E. - PEŤKO, B. Úloha jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis) v cirkulácii Borrelia burgdorferi sensu lato. In Medzinárodná vedecká konferencia Ekológia a veterinárna medicína VII, Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárnej medicíne: zborník prednášok – Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, 2008,  ISBN 978-80-8077-084-6, s. 89-95.
 11. ROUBALOVÁ, E. - ROBEŠOVÁ. B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - KULICH, P. - FABIAN, P. - PODZEMNÝ, P. - LITERÁK, I. Papilomatóza ještěrky zelené (Lacerta viridis). In III. Medzinárodná vedecká konferencia Infekčné a parazitárne choroby zvierat: zborník referátov a posterov / editori Anna Jacková, Peter Smrčo. – Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-8077-095-2, s. 187-189.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou: 31

 1. MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - DERDÁKOVÁ, Markéta - PEŤKO, Branislav. Urban foci of tick - transmitted blood parasites of dogs. In 5th International Conference on Ticks and Tick - Borne Pathogens, Book of abstracts. -  [Neuchatel, Switzerland]: 2005. p.30.   (výveska)            
 2. MAJLÁTH, Igor - MAJLÁTHOVÁ, Viktória Green lizard (Lacerta viridis) as host for ectoparasites. In 5th International Conference on Ticks and Tick - Borne Pathogens: Book of abstracts. -  [Neuchatel, Switzerland]: 2005. p.30.   (výveska)            
 3. DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - BEATI, Lorenza - MAJLÁTHOVÁ, Viktória STANKO, Michal - GRUBHOFFER, Libor - PEŤKO, Branislav. Circulation of tick - borne pathogens in Eastern Slovakia. In 10th International Conference on Lyme borreliosis and other tick - borne diseases: Book of abstracts. - [Vienna, Austria]: 2005. p. 35.    (výveska)            
 4. MAJLÁTHOVÁ, Viktória MAJLÁTH, Igor - DERDÁKOVÁ, Markéta - VÍCHOVÁ, Bronislava - PEŤKO, Branislav. Vzťah medzi jaštericou zelenou (Lacerta viridis) a spirochétou Borrelia lusitaniae. In VII. slovenské a české parazitologické dni: Program a zborník abstraktov/ editor František Ondriska. -  [Modra]: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2006. s. 11. (prednáška)
 5. MAJLÁTH, Igor - MAJLÁTHOVÁ, Viktória RAČKA, Karol - MIREKOVÁ, Marcela Ektoparazity jašterice zelenej v NP Slovenský Kras – BR. In VII. slovenské a české parazitologické dni: Program a zborník abstraktov/ editor František Ondriska. -  [Modra]: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2006. s. 13. (prednáška)
 6. DERDÁKOVÁ, Markéta. - IVANOVÁ, Renáta - LENČÁKOVÁ, Daniela - TARAGEĽOVÁ, Veronika - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - GRUBGOFFER, Libor - PEŤKO, Branislav. Heterogenita kliešťami prenášaných bakteriálnych patogénov a ich vektora I. ricinus v geograficky odlišných podmienkach strednej Európy. In VII. slovenské a české parazitologické dni: Program a zborník abstraktov/ editor František Ondriska. -  [Modra]: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2006. s. 11. (prednáška)
 7. MAJLÁTHOVÁ, Viktória LUKÁŇ, Martin - BULLOVÁ, Eva - PEŤKO, Branislav. Emerging tick - borne blood parasites in Slovakia. In Second Central European Conference on Health and the Environment: abstracts. [Bratislava]: 2006. p.68. (výveska)
 8. MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VÍCHOVÁ, Bronislava - HROMADA, MARTIN - TRYJANOWSKI, Piotr - MIHALCA, Andrei - PEŤKO, Branislav. The role of sand lizard (Lacerta agilis) in transmission cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato. In IX. International Jena symposium on tick borne diseases, Climate change and tick-borne diseases: book of abstract: [Jena, Germany]:2007, p.117, P23.(výveska)
 9. BULLOVÁ, Eva - LUKÁŇ, Martin - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, Branislav. Predicting key abiotic factors influencing the rate of non-venomous insect bites. In Arthropods - Environment, pathoges and hosts : Stawonogi, Srodowisko, patogeny i zywiciele.. – [Lublin, Poland]: Koliber, 2007. ISBN 978-83-60497-26-5, s.51-56. (prednáška)
 10. LUKÁŇ, Martin - BULLOVÁ, Eva - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, Branislav. Recent changes in the vertical distribution of Ixodes ricinus ticks in Slovakia - preliminary results. In Arthropods - Environment, pathoges and hosts : Stawonogi, Srodowisko, patogeny i zywiciele. - [Lublin, Poland]: Koliber, 2007. ISBN 978-83-60497-26-5, s.35-39. (prednáška)
 11. KOČI, Juraj - DERDÁKOVÁ, Markéta - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana- BLAŽKOVIČ, Dušan - MULLEROVÁ, Denisa - BARÁK, Imrich- LENČÁKOVÁ, Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - LABUDA, Milan. Tick seasonal dynamics and rodent trapping in Slovakia and DNA-chip development for detection of tick -borne pathogens. In 4th Congress of the European Society for Emerging Infections: abstract book . - [Lisboa, Portugal]: 2007, s. 67. (prednáška)
 12. PEŤKO, Branislav - DERDÁKOVÁ, Markéta - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - VÍCHOVÁ, Bronislava - LENČÁKOVÁ, Daniela - BULLOVÁ, Eva - LUKÁŇ, Martin - NOVÁKOVÁ, Mária - HRKĽOVÁ, Gabriela - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria. New knowledges on ticks (Ixodidae) distribution in Slovakia as a vector of pathogens. In The 10th international symposium parasitic and allergic arthropods-medical and sanitary significance. – [Kazimierz Dolny, Poland]: 2008. ISBN 83-89616-67-X, p. 74 (pozvaná prednáška)
 13. VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - BULLOVÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Mária - ČURLÍK, Ján - PEŤKO, Branislav. Cirkulácia Anaplasma phagocytophilum v prírodných ohniskách strednej Európy. In 8. české a slovenské parazitologické dny: sborník abstraktů / editori Oleg Ditrich, Bohumil Sak. – [Sezimovo Ústí]: Česká parazitologická společnost, 2008. ISBN 80-86778-07-X, s. 107. (prednáška)
 14. MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VÍCHOVÁ, Bronislava - HROMADA, Martin -TRYJANOWSKI, Piotr - EKNER, Anna - BULLOVÁ, Eva - PEŤKO, Branislav. Úloha jašteríc v ekológii Borrelia burgdorferi sensu lato In 8. české a slovenské parazitologické dny: sborník abstraktů / editori Oleg Ditrich, Bohumil Sak. – [Sezimovo Ústí]: Česká parazitologická společnost, 2008. ISBN 80-86778-07-X, s. 107. (prednáška)
 15. MAJLÁTH, Igor - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - HROMADA, Martin - TRYJANOWSKI, Piotr - EKNER, Anna - FÖLDVÁRI, Gábor - MIHALCA, Anrei. Druhové a vekové zastúpenie ektoparazitov na jaštericiach v modelových oblastiach strednej Európy. In 8. české a slovenské parazitologické dny: sborník abstraktů / editori Oleg Ditrich, Bohumil Sak. – [Sezimovo Ústí]: Česká parazitologická společnost, 2008. ISBN 80-86778-07-X, s. 57. (výveska)
 16. TARAGEĽOVÁ, Veronika - KOČI, Juraj - SELYEMOVÁ, Diana - CÍGLEROVÁ, Ivana - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - LABUDA, Milan. Rezervoárový hostitelia Borrelia burgdorferi sensu lato v modelovej oblasti Slovenského Krasu. In 8. české a slovenské parazitologické dny: sborník abstraktů / editori Oleg Ditrich, Bohumil Sak. – [Sezimovo Ústí]: Česká parazitologická společnost, 2008. ISBN 80-86778-07-X, s. 97. (prednáška)
 17. PEŤKO, Branislav - DERDÁKOVÁ, Markéta - LENČÁKOVÁ, Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - BULLOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava - NOVÁKOVÁ, Mária - HRKĽOVÁ, Gabriela - LUKÁŇ, Martin. Epidemiologicky významné druhy kliešťov (Ixodidae) v strednej Európe v podmienkach klimatických zmien. In 8. české a slovenské parazitologické dny: sborník abstraktů / editori Oleg Ditrich, Bohumil Sak. – [Sezimovo Ústí]: Česká parazitologická společnost, 2008. ISBN 80-86778-07-X, s. 107. (pozvaná prednáška)
 18. BULLOVÁ, Eva - LUKÁŇ, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, Branislav. Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) vo vyšších nadmorských výškach - nové riziko turistických oblastí na Slovensku In 8. české a slovenské parazitologické dny: sborník abstraktů / editori Oleg Ditrich, Bohumil Sak. – [Sezimovo Ústí]: Česká parazitologická společnost, 2008. ISBN 80-86778-07-X, s. 13. (prednáška)                     
 19. VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - NOVÁKOVÁ, Mária - BULLOVÁ, Eva - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - PEŤKO, Branislav. The role of wild animals in the maintenance and circulation of Anaplasma phagocytophilum in the natural conditions of Slovakia. In 10th European Multicolloquium of Parasitology, from satellites to microsatellites, Program and Abstract Book. – [Paris, France]: Société Francaise de Parasitologie, 2008. p. 197. (výveska)
 20. MAJLÁTHOVÁ, Viktória - KARBOWIAK, Grzegorz - VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTH, Igor - PEŤKO, Branislav. Molecular characterisation of agents of canine babesiosis and anaplasmosis in central Europe. In 10th European Multicolloquium of Parasitology, from satellites to microsatellites, Program and Abstract Book. – [Paris, France]: Société Francaise de Parasitologie, 2008. p. 125. (výveska)
 21. KARBOWIAK, Grzegorz - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - VÍCHOVÁ, Bronislava - STANKO, Michal - PEŤKO, Branislav. Apicomplexan parasites of red foxes (Vulpes vulpes). In 10th European Multicolloquium of Parasitology, from satellites to microsatellites, Program and Abstract Book. – [Paris, France]: Société Francaise de Parasitologie, 2008. p. 196. (výveska)
 22. PEŤKO, Branislav - DERDÁKOVÁ, Markéta - LENČÁKOVÁ, Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - BULLOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava - NOVÁKOVÁ, Mária - HRKĽOVÁ, Gabriela - LUKÁŇ, Martin. Epidemiologically important species of ticks (Ixodidae) in the Slovak Republic from the aspect of climatic changes. In 10th European Multicolloquium of Parasitology, from satellites to microsatellites, Program and Abstract Book. – [Paris, France]: Société Francaise de Parasitologie, 2008. p. 124. (výveska)
 23. VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - STRAKA, Martin - PEŤKO, Branislav. First molecular evidence of Anaplasma phagocytophilum in European brown bear (Ursus arctos). In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Book of proceedings. – [Buenos Aires, Argentina]: 2008. p. 278. (výveska)
 24. PEŤKO, Branislav - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - DERDÁKOVÁ, Markéta - LENČÁKOVÁ, Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - HRKĽOVÁ, Gabriela - LUKÁŇ, Martin - BULLOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava - NOVÁKOVÁ, Mária - STANKO, Michal - KARBOWIAK, Grzegorz - SIUDA, Krzysztof Ticks and tick-borne pathogens relationships of carpathian region of Slovakia and Poland in current changing climate conditions. In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Book of proceedings. – [Buenos Aires, Argentina]: 2008. p. 284 (výveska)
 25. KOČI, Juraj - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - CÍGLEROVÁ, Ivana - LENČÁKOVÁ, Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - VÍCHOVÁ, Bronislava - STANKO, Michal - KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA, Milan. Tick seasonal dynamics and prevalence of tick-borne pathogens in Slovakia. In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Book of proceedings. – [Buenos Aires, Argentina]: 2008. p. 335. (výveska)
 26. BULLOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava - LUKÁŇ, Martin - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, Branislav. Borrelia burgdorferi sensu lato prevalence in Ixodes ricinus ticks along an altitudinal gradient in Strážovské moutains, Slovakia. In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Book of proceedings. – [Buenos Aires, Argentina]: 2008. p. 355. (prednáška)
 27. MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VÍCHOVÁ, Bronislava - HROMADA, Martin -TRYJANOWSKI, Piotr - EKNER, Anna - FÖLDVÁRI, Gábor - PEŤKO, Branislav. The impact of lizards on the transmission of Borrelia burgdorferi sensu lato In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Book of proceedings. – [Buenos Aires, Argentina]: 2008. p. 352 (výveska)
 28. TARAGEĽOVÁ, Veronika - KOČI, Juraj - DERDÁKOVÁ, Markéta - CÍGLEROVÁ, Ivana - SELYEMOVÁ, Diana - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - LABUDA, Milan. Reservoir hosts of Borrelia burgdorferi sensu lato at model site in Slovakia. In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Book of proceedings. – [Buenos Aires, Argentina]: 2008. p. 337 (výveska)
 29. DERDÁKOVÁ, Markéta - IVANOVÁ, Renáta - HRKĽOVÁ, Gabriela - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - TARAGEĽOVÁ, Veronika - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, Branislav. Genetic variability of Anaplasma spp. in sheep and ticks from Slovakia. In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Book of proceedings. . – [Buenos Aires, Argentina]: 2008. p. 342 (výveska)
 30. FÖLDVÁRI, Gábor - RIGÓ, Krisztína - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - FARKAS, Róbert - PEŤKO, Branislav. The role of lizard species in maintaining ticks and spirochetes in In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens. Book of Proceedings. – [Buenos Aires, Argentína]: 2008. p. 348 (výveska)
 31. MAJLÁTH, Igor - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - HROMADA, Martin - TRYJANOWSKI, Piotr - ANTCZAK, Marcin - EKNER, Anna - FÖLDVÁRI, Gábor. Lacertid lizards and their ticks in Europe. In 6th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Book of proceedings. . – [Buenos Aires, Argentina]: 2008. p. 277 (výveska)

Ostatné prednášky a vývesky: 32

 1. MAJLÁTHOVÁ, Viktória – HUDEC, Igor – MAJLÁTH, Igor Zooplanktón nádrže Ružín I. In 9. zoologická konferencia Feriancove dni.- Bratislava: Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum Bratislava, 2003, s.10. (prednáška)
 2. MAJLÁTHOVÁ, Viktória MAJLÁTH, Igor - DERDÁKOVÁ, Markéta - SZESTÁKOVÁ, Edina - PEŤKO, Branislav. Urbánne ohniská krvných parazitóz psov. In Zoonózy, ich pôvodcovia a vektory: zborník abstraktov. - Smolenice: Kongresové centrum SAV, 2005. s. 25. (prednáška) 
 3. MAJLÁTH, Igor - MAJLÁTHOVÁ, Viktória. Význam jašteríc ako hostiteľov vývinových štádií kliešťov. In Zoonózy, ich pôvodcovia a vektory: zborník abstraktov. - Smolenice: Kongresové centrum SAV, 2005. s. 30. (prednáška)   
 4. ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - DERDÁKOVÁ, Markéta - MAJLÁTHOVÁ, Viktória LENČÁKOVÁ, D. - BOLDIŽÁR, M. - STANKO, M. - PEŤKO, B.: Koincidencia Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma u voľne žijúcich, domácich a hospodárskych zvierat o východoslovenskom regióne. In Zoonózy, ich pôvodcovia a vektory: zborník abstraktov. - Smolenice: Kongresové centrum SAV, 2005. s. 21. (prednáška)
 5. DERDÁKOVÁ, Markéta - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, B.: Genetická variabilita čeľade Anaplasmataceae detegovaná pomocou PCR - SSCP. In Zoonózy, ich pôvodcovia a vektory:  zborník abstraktov. - Smolenice: Kongresové centrum SAV, 2005. s. 22. (prednáška)
 6. HRKĽOVÁ, Gabriela. - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - DERDÁKOVÁ, Markéta - PEŤKO, Branislav. Podhorské prírodné ohnisko kliešťami prenášaných nákaz. In Zoonózy, ich pôvodcovia a vektory: zborník abstraktov. - Smolenice: Kongresové centrum SAV, 2005. s. 51. (výveska)
 7. MAJLÁTHOVÁ, Viktória - DERDÁKOVÁ, Markéta - PEŤKO, Branislav. Detekcia zástupcov čeľade Anaplasmataceae, In IX. Prowázkove dni: Správy klinickej mikrobiológie: časopis Spoločnosti klinickej mikrobiológie a Slovenskej lekárskej spoločnosti. - Komárno: Spoločnosť klinickej mikrobiológie, 2006. s. 41. (prednáška)
 8. HRKĽOVÁ, Gabriela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - DERDÁKOVÁ, Markéta - PEŤKO, Branislav. Liptovská kotlina ako prírodné ohnisko Lymskej boreliózy. In Ružomberské zdravotnícke dni. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva: Program konferencie a zborník abstraktov. - Ružomberok: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. s. 5. (prednáška)
 9. MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VÍCHOVÁ, Bronislava - MIREKOVÁ, Marcela - BONA, Martin - PEŤKO, Branislav. Jašterice ako rezervoár borélií. In 12. Feriancove dni: Zborník abstraktov/editor Eduard Stloukal - Bratislava: Faunima, 2006. s. 33. (prednáška)
 10. MAJLÁTH, Igor - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - RAČKA, Karol - MIHALCA, Andrei Parazity herpetofauny Rumunska, In 12. Feriancove dni: Zborník abstraktov/editor Eduard Stloukal - Bratislava: Faunima, 2006. s. 31. (prednáška)
 11. MAJLÁTHOVÁ, Viktória MAJLÁTH, Igor - BONA, Martin - RAČKA, Karol Krvné parazity jašteríc Poľska. In 13. Feriancove dni: Zborník abstraktov/editor Eduard Stloukal - Bratislava: Univerzita Komenského, PF, Bratislava, 2007, s. 32. (výveska)
 12. MAJLÁTHOVÁ, Viktória.- MAJLÁTH, Igor - RAČKA, Karol - TÓTH, Jozef: Prvý nález papilomatózy jašteríc na Slovensku. In  13. Feriancove dni: Zborník abstraktov/editor Eduard Stloukal - Bratislava: Univerzita Komenského, PF, Bratislava, 2007, s. 32. (výveska)
 13. MAJLÁTH, Igor - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - BIMBOVÁ, Marcela. Jašterica zelená a jej ektoparazity. In In  13. Feriancove dni: Zborník abstraktov/editor Eduard Stloukal - Bratislava: Univerzita Komenského, PF, Bratislava, 2007, s. 25. (prednáška)
 14. MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VÍCHOVÁ, Bronislava - HROMADA, Martin - TRYJANOVSKI, Piotr - KORIMOVÁ, Andrea - PEŤKO, Branislav. Úloha jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis) v transmisnom cykle borélií z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. In  13. Feriancove dni: Zborník abstraktov/editor Eduard Stloukal - Bratislava: Univerzita Komenského, PF, Bratislava, 2007, s. 26. (prednáška)
 15. VÍCHOVÁ, Bronislava - NOVÁKOVÁ, Mária - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, Branislav. Výskyt Anaplasma phagocytophilum v kliešťoch Ixodes ricinus z vybraných regiónov stredného Slovenska. In Ružomberské zdravotnícke dni 2007: Zborník abstraktov. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. - Ružomberok: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, 2007, s. 93. (prednáška)
 16. MAJLÁTHOVÁ, Viktória. Interakcie vektor-patogén-hostiteľ. In Semestrálna prednáška pre študentov biologie PF UPJŠ a doktorandov PaÚ. Košice: 2007. (prednáška)
 17. MAJLÁTHOVÁ, Viktória. Borrelia lusitaniae a jašterica zelená (Lacerta viridis) v krasových podmienkach Slovenska. In Konferencia súťaže mladých vedeckých pracovníkov II. OV SAV, 18. 4. 2007, Ústav experimentálnej onkológie, Bratislava. Bratislava: 2007. (prednáška)
 18. MAJLÁTHOVÁ, Viktória. Borrelia lusitaniae a jašterica zelená (Lacerta viridis) v krasových podmienkach Slovenska In Prezentácia víťazných prác súťaže mladých vedeckých pracovníkov II. OV SAV, 14.6.2007, Aula SAV Košice. Košice: 2007. (prednáška)
 19. DERDÁKOVÁ, Markéta - TARAGEĽOVÁ, Veronika - IVANOVÁ, Renáta - HRKĽOVÁ, Gabriela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - CÍGLEROVÁ, Ivana - KOČI, Juraj - MÜLLEROVÁ, Denisa - BARÁK, Imrich - PEŤKO, Branislav. Genetická variabilita kliešťami prenášaných bakteriálnych patogénov na slovensku a ich diagnostika. In Prírodne ohniskové nákazy: zborník abstraktov. – Košice: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 13. (pozvaná prednáška)
 20. PEŤKO, Branislav - STANKO, Michal - SIUDA, Krysztof - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - BULLOVÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Mária - HRKĽOVÁ, Gabriela - LUKÁŇ, Martin. Kliešte (Ixodidae) Slovenska v minulosti a dnes. In Prírodne ohniskové nákazy: zborník abstraktov. – Košice: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 20. (prednáška)
 21. NOVÁKOVÁ, Mária - VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - STANKOVIČ, Igor - LESŇÁKOVÁ, Anna - TIMKO, Jaroslav - MAGYAR, Bartolomej - ORLOVSKÁ, Kvetoslava - PEŤKO, Branislav. Humánna granulocytárna anaplazmóza. In Medicína pre prax, Kongres lekárov prvého kontaktu, 4. ročník. - Bratislava: 2008. ISSN 1336-930x, Suplement S3/2008, s. 19. (prednáška)
 22. VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - NOVÁKOVÁ, Mária - BULLOVÁ, Eva - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - ČURLÍK, Ján - PEŤKO, Branislav. Prevalencia Anaplasma phagocytophilum u vybraných druhov voľne žijúcich zvierat v prírodných ohniskách Slovenska. In Konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2008-III ročník. Súhrny prác. - Ružomberok, 2008. ISSN 1337-723X. s. 33. (výveska)
 23. NOVÁKOVÁ, Mária - VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - ORLOVSKÁ, Kvetoslava - LESŇÁKOVÁ, Anna - TIMKO, Jaroslav - STANKOVIČ, Igor - MAGYAR, Bartolomej - PEŤKO, Branislav. Humánna granulocytárna anaplazmóza na Slovensku In Konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2008-III ročník. Súhrny prác. - Ružomberok, 2008. ISSN 1337-723X. (výveska)
 24. PEŤKO, Branislav - STANKO, Michal - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - BULLOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava. Aktuálne problémy s výskytom kliešťov na Slovensku. In Konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2008-III ročník. Súhrny prác. - Ružomberok, 2008. ISSN 1337-723X. s. 26. (prednáška)
 25. BULLOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava - LUKÁŇ, Martin - MAJLÁTHOVÁ, Viktória PEŤKO, Branislav. Prevalencia Borrelia burgdorferi sensu lato v kliešťoch Ixodes ricinus v závislosti od nadmorskej výšky. In Prírodne ohniskové nákazy: zborník abstraktov. – Košice: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. 2008, s. 40 (výveska)
 26. EKNER, Anna - ANTCZAK, Marcin - TRYJANOWSKI, Piotr - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor. What is the role of the parasites and pathogens in the prey (lizards) - predators (shrikes) interaction. In Prírodne ohniskové nákazy: zborník abstraktov. – Košice: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 47. (výveska)
 27. VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - STRAKA, Martin - NOVÁKOVÁ, Mária - MAJLÁTH, Igor - PEŤKO, Branislav. Molekulárna detekcia Anaplasma phagocytophilum v tkanivách európskeho medveďa hnedého (Ursus arctos). In Prírodne ohniskové nákazy: zborník abstraktov. – Košice: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 60. (výveska)
 28. KAZIMÍROVÁ, Mária - KOČI, Juraj - DERDÁKOVÁ, Markéta - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - LENČÁKOVÁ, Daniela - VÍCHOVÁ, Bronislava - TARAGEĽOVÁ, Veronika - STANKO, Michal - SELYEMOVÁ, Denisa - CÍGLEROVÁ, Ivana - LABUDA, Milan.Výskum kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku v podmienkach globálnych zmien. In Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat: program a zborník abstraktov. – Bratislava: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2008. s. 56. (prednáška)
 29. TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta - KOČI, Juraj - CÍGLEROVÁ, Ivana - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, Branislav. Genetická variabilita kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku. In Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat: program a zborník abstraktov. – Bratislava: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2008. s. 57. (prednáška)
 30. VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - NOVÁKOVÁ, Mária - BULLOVÁ, Eva - STRAKA, Martin - ČURLÍK, Ján - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - PEŤKO, Branislav. Úloha voľne žijúcich zvierat v cirkulácii Anaplasma phagocytophiulm v prírodnom ohnisku. In Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat: program a zborník abstraktov. – Bratislava: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2008. s. 67. (prednáška)
 31. KARBOWIAK, Gregorz - BULLOVÁ, Eva - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - PEŤKO, Branislav - STANKO, Michal - WITA, Irena - HAPUNIK, Joanna - CZAPLIŃSKA, Urszula. The distribution and expansiaon of oronate dog tick Dermacentor reticulatus. In Prírodne ohniskové nákazy: zborník abstraktov. – Košice: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 21. (prednáška)
 32. DERDÁKOVÁ, Markéta - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - LENČÁKOVÁ, Daniela - VÍCHOVÁ, Bronislava - KOČI, Juraj - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Denisa - CÍGLEROVÁ, Ivana - STANKO, Michal - KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA, Milan. Kliešte a kliešťami prenášané patogény na Slovensku sledované v rámci projektu EDEN. In Prírodne ohniskové nákazy: zborník abstraktov. – Košice: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 22. (prednáška)

ZOZNAM OHLASOV

Citácie WOS a Scopus: 10

MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - DERDÁKOVÁ, Markéta - VÍCHOVÁ, Bronislava - PEŤKO, Branislav. Borrelia lusitaniae and Green Lizards (Lacerta viridis), Karst Region, Slovakia. In Emerging Infectious Diseases. ISSN 1080-6040, 2006, vol. 12, no. 12, p. 1895-1901.

Citácie WOS: 5 

 1. GREGO, E. - BERTOLOTTI, L. - PELETTO, S. - AMORE, G. - TOMASSONE, L., MANNELLI, A. Borrelia lusitaniae OspA gene heterogeneity in Mediterranean basin area. In JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION. ISSN 0022-2844, NOV 2007, vol. 65, no. 5, pp. 512-518. WOSDUNEAU, D. - BOULINIER, T. - GÓMEZ-DÍAZ, E. - PETERSEN, A. - TVERAA, T. - BARRETT, R.T. - MCCOY, K.D. Prevalence and diversity of Lyme borreliosisi bacteria in marine birds. In INFECTION GENETICS AND EVOLUTION . ISSN 1567-1348, MAY 2008, vol. 8, no. 3, pp. 352-359. WOS
 2. MILUTINOVIĆ, M. - MASUZAWA, T. - TOMANOVIĆ, S. - RADULOVIĆ, Z. - FUKUI, T. - OKAMOTO, Y. Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Francisella tularensis and their co-infections in host-seeking Ixodes ricinus ticks collected in Serbia. In EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY. ISSN 0168-8162, AUG 2008, vol. 45, no. 3-4, pp. 171-183. WOS
 3. DUBSKA, L. - LITERAK, I. - KOCIANOVA, E. - TARAGELOVA, V. - SYCHRA, O. Differential Role of Passerine Birds in Distribution of Borrelia Spirochetes, Based on Data from Ticks Collected from Birds during the Postbreeding Migration Period in Central Europe. In APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. ISSN 0099-2240, FEB 2009, Vol. 75, no. 3, pp. 596-602. WOS
 4. FOLDVARI, G. – RIGO, K. Epidemiology of Lyme borreliosis and the role of lizards in disease maintenance. In MAGYAR ALLATORVOSOK LAPJA. ISSN 0025-004X, 2009, vol. 131, no. 8. pp. 494-502. WOS

Citácie SCOPUS: 1

 1. TSAO, J.I. Reviewing molecular adaptations of lyme borreliosis spirochetes in the context of reproductive fitness in natural transmission cycles. InVETERINARY RESEARCH, ISSN 0165-7380, APR 2009, 40 (2), art. no. S7,

MAJLÁTHOVÁ, Viktória - HURNÍKOVÁ, Zuzana - MAJLÁTH, Igor - PEŤKO, Branislav.Hepatozoon canis infection in Slovakia - imported or autochthonous?. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases, ISSN 1530-3667, 2007, vol. 7, no. 4, p.226-231.

Citácie WOS: 3

 1. SPOLIDORIO, M.G. - LABRUNA, M.B. - ZAGO, A.M. - DONATELE, D.M. - CALIARI, K.M. - YOSHINARI, N.H. Hepatozoon canis infecting dogs in the State of Espirito Santo, southeastern Brazil. In VETERINARY PARASITOLOGY. ISSN 0304-4017, AUG 2009, vol. 163, no. 4, pp. 357-361. WOS
 2. VOJTA, L. - MRLJAK, V. - ĆURKOVIĆ, S. - ŽIVIČNJAK, T. - MARINCULIĆ, A. - BECK, R. Molecular epizootiology of canine hepatozoonosis in Croatia.In INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY. ISSN 0020-7519, AUG 2009, vol. 39, no.10, pp. 1129-1136.WOS 3.     ZYGNER, W. - GÓRSKI, P. - WEDRYCHOWICZ, H. Detection of the DNA of Borreliaafzelii, Anaplasmaphagocytophilum and Babesiacanis in blood samples from dogs in Warsaw. In VETERINARY RECORD. ISSN 0042-4900, APR 2009, vol. 164, no. 15, pp. 465-467. WOS

Citácie SCOPUS: 1

 1. AGUIRRE, A.A. Wild canids as sentinels of ecological health: A conservation medicine perspective. In PARASITES AND VECTORS. ISSN 1756-3305, MAR 2009, vol. 2  (SUPPL.1), art. no. S7.

ÚČASŤ V DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOCH

Zástupca zodpovedného riešiteľa domácich výskumných projektov: 2

 1. VEGA 2/6163/26 (2006-2008) Vynárajúce sa parazitárne a infekčné choroby domových a hospodárskych zvierat v podmienkach globálnych zmien. (Parazitologický ústav SAV Košice)
 2. VEGA 1/0139/08 (2008-2010): Článkonožcami prenášané patogénne mikroorganizmy jašteríc čeľade Lacertidae v modelovom území Európy. (UPJŠ Košice)

 Spoluriešiteľ domácich výskumných projektov: 9

 1. VEGA 2/3213/23 (2003-2005): Diverzita pôvodcov vybraných kliešťami prenášaných parazitozoonóz v strednej Európe. (Parazitologický ústav SAV)
 2. ŠPVV SP 51/028 08 00/028 08 03 (2003-2005): Genomika  prenosných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí a zvierat (dielčia úloha Parazitologický ústav SAV)
 3. ŠPVV SP 51/028 09 00/0280908 (2003-2005): Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku (Parazitologický ústav SAV)
 4. VEGA 2/6199/26 (2006-2008): Zmeny biodiverzity ekologicky a epidemiologicky významných druhov hlodavcov Slovenska (Ústav zoológie SAV)
 5. APVV-51-009205 (2006-2009): Molekulárna diagnostika pôvodcov kliešťami prenášaných ochorení a vývoj “DNA-čipu“   (Ústav zoológie SAV).
 6. VEGA  2/6163/26  (2006-2008):  Vynárajúce sa parazitárne a infekčné choroby domových a hospodárskych zvierat v podmienkach globálnych zmien. Parazitologický ústav SAV Košice.
 7. Ministerstvo zdravotníctva (2007-2009): Molekulárna epidemiológia anaplazmózy na Slovensku (Parazitologický ústav SAV)
 8. APVV-0108-06 (2007-2009): Ekológia a epidemiologický význam drobných cicavcov v podmienkach globálnych a spoločenských zmien v strednej Európe (Ústav zoológie SAV)
 9. VEGA 2/0042/08 (2008-2010): Vybrané helmintózne a infekčné nákazy raticovej zveri prežúvavej v podmienkach globálnych  klimatických zmien (Parazitologický ústav SAV)
 10. VEGA 2/0128/09 (2009-2011) Epidemiologicky významné druhy kliešťov na Slovensku pod vplyvom globálnych klimatických zmien (Parazitologický ústav SAV)
 11. OPVaV-2008/2.1/01-SORO Centrum excelentnosti pre parazitológiu

 Spoluriešiteľ zahraničných výskumných projektov: 1

 1. N 303 317433 (2007-2009): Does parasites load influence on lizards survival probability in conditions with high predatory pressure? (A. Mickiewicz University, Poland )

Spoluriešiteľ domácich popularizačných projektov: 1

 1. LPP-0400-09 (2009-2012): Cesta mladých k vede „naživo“

Vedúci dvojstranných výskumných projektov: 1

 1. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-MAV (2010-2012):Szent István University, Faculty of Veterinary Science, Department of Parasitology and Zoology, Budapešť, Maďarsko:  Arthropod-borne pathogens of lizards from the family Lacertidae in model areas of Central Europe

Spoluriešiteľ dvojstranných výskumných projektov: 6

ČR: 3

 1. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-AV ČR, Parazitologický ústav AV ČR České Budejovice (2002-2003):  Genetická a imunologická variabilita Borrelia burgdorferi sensu lato z rôznych biologických a geografických drojov  strednej Európy.
 2. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-AV ČR, Parazitologický ústav AV ČR České Budejovice (2004-2006): Geografická variabilita Borreliaburgdorferi sensu lato v strednej Európe.
 3. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-AV ČR, Parazitologický ústav AV ČR České Budejovice (2007-2009):  Molecular diversity of emerging parasitic and infectious diseases agens in the light of global changes in Central Europe.

Poľsko: 2

 1. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-Poľsko, Parazitologický ústav PAV Varšava, Poľsko (2007-2009): Emerging parasitic and infectious diseases of domestic and wild animals in the light of global changes.
 2. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-Poľsko, Parazitologický ústav PAV Varšava, Poľsko (2010-2012): Epidemiology of arthropod-borne diseases in the light of global climate changes

Maďarsko: 1

 1. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-MAV (2007-2009):  Szent István University, Faculty of Veterinary Science, Department of Parasitology and Zoology, Budapešť, Maďarsko:  Emerging parasitic and infectious diseases of domestic animals in the light of global changes.

VYSTÚPENIA NA ODBORNÝCH PODUJATIACH A KONFERENCIÁCH

Vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách (ako prvý autor a prednášajúci): 14

 • 9. zoologická konferencia Feriancove dni, 20.-21.11.2003 Bratislava

MAJLÁTHOVÁ, V. – HUDEC, I. – MAJLÁTH, I. Zooplanktón nádrže Ružín I.

 • Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Medzinárodná vedecká konferencia, 9.–10. 9. 2004, Košice

MAJLÁTHOVÁ, V. - PEŤKO, B. - ŽOFČÁKOVÁ, G. Babezióza na východnom Slovensku.

 • Zoonózy, ich pôvodcovia a vektory, 4.–6. 4. 2005, Smolenice

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - DERDÁKOVÁ, M. - SZESTÁKOVÁ, E. – PEŤKO, B. Urbánne ohniská krvných parazitóz psov.

 • 5th International Conference on Ticks and Tick - Borne Pathogens,29.8. - 2.9. 2005, Neuchatel, Switzerland

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - DERDÁKOVÁ, M. - PEŤKO, B. Urban foci of tick - transmitted blood parasites of dogs.

 • VII. slovenské a české parazitologické dni: Program a zborník abstraktov, 23. - 27. máj 2006, Modra

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - DERDÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B. Vzťah medzi jaštericou zelenou (Lacerta viridis) a spirochétou Borrelia lusitaniae.

 • IX. Prowázkove dni, 20. - 21. október 2006, Komárno

MAJLÁTHOVÁ, V. - DERDÁKOVÁ, M. - PEŤKO, B. Detekcia zástupcov čeľade Anaplasmataceae.

 • Second Central European Conference on Health and the Environment, 23. - 27.10. 2006, Bratislava

MAJLÁTHOVÁ, V. - LUKÁŇ, M. - BULLOVÁ, E. - PEŤKO, B. Emerging tick - borne blood parasites in Slovakia.

 • 12. Feriancove dni, 23.–24. november 2006, Bratislava

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. - MIREKOVÁ, M. - BONA, M. - PEŤKO, B. Jašterice ako rezervoár borélií

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - BONA, M. - RAČKA, K. Krvné parazity jašteríc Poľska.

 • IX. International Jena symposium on tick borne diseases. 15. - 17.marec 2007. Jena, Germany

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. - HROMADA, M. - TRYJANOWSKI, P. - MIHALCA, A. - PEŤKO, B. The role of sand lizard (Lacerta agilis) in transmission cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato.

 • 13. Feriancove dni, 22. november 2007,  Bratislave

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. - HROMADA, M. - TRYJANOVSKI, P. - KORIMOVÁ, A. - PEŤKO, B. Úloha jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis) v transmisnom cykle borélií z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato.

 • VIII. české a slovenské parazitologické dny, 19.-23. máj 2008, Sezimovo Ústí, Česká republika

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. - EKNER, A. - BULLOVÁ, E. – PEŤKO, B. Úloha jašteríc v ekológii Borrelia burgdorferi sensu lato

 • Xth European Multicolloquium of Parasitology, from satellites to microsatellites

MAJLÁTHOVÁ, V. - KARBOWIAK, G. - VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTH, I. - PEŤKO, B. Molecular characterisation of agents of canine babesiosis and anaplasmosis in central Europe.

 • VI International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, 21.-26.9. 2008, Buenos Aires, Argentina

MAJLÁTHOVÁ, V., MAJLÁTH, I., VÍCHOVÁ, B., HROMADA, M., TRYJANOWSKI, P., EKNER, A., FOLDVÁRI, G., PETKO, B.: The impact of lizards on the transmission of Borrelia burgdorferi sensu lato.

ZOZNAM PATENTOV A PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK

Žiadateľ nemá patenty ani patentové prihlášky

APLIKÁCIA VÝSLEDKOV

Charakteristika problematiky riešenej na školiacom pracovisku

Kliešte zohrávajú v humánnej aj veterinárnej medicíne dôležitú úlohu, najmä vďaka schopnosti prenášať široké spektrum patogénnych mikroorganizmov vírusového, bakteriélneho a protozoálneho pôvodu. V miernom pásme Severnej pologule sú kliešte pôvodcami väčšiny vektomi prenášaných ochorení. Vďaka globálnym klimatickým zmenám (otepľovanie, zmeny zrážkovej činnosti, zmeny v poľnoshospodárstve a ďalšie činnosti človeka s dopadom na životné prostredie), na ktoré sú kliešte veľmi citlivé, sa výrazne mení geografické rozšírenie ako aj početnosť kliešťov. Vektormi prenášané ochorenia sa tak šíria do nových oblastí kde sa predtým nevyskytovali. 

Podrobné štúdium jednotlivých článkov prírodného ohniska kliešťami prenášaných patogénov je nevyhnutné pre kompletné poznanie ekológie a epidemiológie (epizootológie) kliešťami prenášaných ochorení. S rapídnym rozmachom metód molekulárnej biológie a genetiky pre detekciu a charakterizáciu patogénov vo vektoroch, rezervoárových hostiteľov a pacientov sa otvorili dvere novým možnostiam štúdia vzťahov.

Lymská borelióza je najčastejším článkonožcami prenášaným ochorením v Európe. B. burgdorferi sensu lato komplex, pôvodca ochorenia v súčasnosti zahŕňa 15 genospecies. V prírodnom ohnisku sú borélie udržiavané cirkuláciou medzi vektorom a rezervoárovým hotiteľom. Štúdiom druhovej diverzity B. burgdorferi s.l. v jednotlivých rezervoárových zvieratách boli zistené špecifické asociácie medzi rezervoárovými hostiteľmi a jednotlivými genospecies. Doposiaľ bol známy transmisný cyklus B. afzelii, ktorá spolu s B. garinii OspA typom 4 cirkuluje v prírodnom ohnisku prostredníctvom drobných zemných hlodavcov, B. garinii a B. valaisiana prostredníctvom vtákov. Nedávno bol opísaný vzťah B. spielmanii a plchov. Úloha jašteríc v transmisnom cykle B. burgdorferi s. l. bola podceňovaná aj vďaka faktu, že v krvi niektorých druhov jašteríc (Sceloporus occidentalis, Elgaria multicarinata) bol objavený faktor s boreliacídnym účinkom.

Vlastný prínos

Sledovala som účasť jašteríc čeľade Lacertidae v cirkulácií spirochét z komplexu Borreliaburgdorferi sensu lato v prírodnom ohnisku. V práci bolo zahrnutých 6 druhov európskych jašteríc. Vyšetrila som kožné biopsie a kliešte, ktoré na nich cicali. Zistená dominancia B. lusitaniae,genospecies u ktorého nebol doteraz zistený rezervoárový hostiteľ, v týchto vzorkách poukazuje na špecifickú asociáciu tohoto druhu práve s jaštericami. B. lusitaniae je jedinečná aj svojou geografickou distribúciou. Kým donedávna bola považovaná za druh viazaný na mediteránnu oblasť, najnovšie naše výsledky ukazujú, že sa vyskytuje s vysokou prevalenciu aj v ďalších častiach Európy. K rozšíreniu poznatkov prispeli aj výsledky prezentované v dizertačnej práci. Po prvý krát som zistila prítomnosť B. lusitaniae v Rumunsku, našla nové ohnisko s výskytom tohoto potenciálneho patogéna v Poľsku a takisto na niektorých lokalitách na Slovensku. Dôležitosť prezentovaných údajov spočíva v ich jedinečnosti, keďže zahŕňajú originálne výsledky, ktoré prispeli k objasneniu transmisného cyklu ďalšieho druhu (genospecies) z komplexu pôvodcu lymskej boreliózy Borrelia burgdorferi sensu lato v prírodných podmienkach.

Pre vysokú geografickú variabilitu pôvodcu lymskej boreliózy pokračujem vo výskume tohto charakteru, študujem aj ďalšie druhy jašteríc. Zisťujem vnútro- aj medzi-druhové rozdiely v schopnosti prenášať B. lusitaniae a prípadne iné druhy borélií. Študujem interakcie medzi boréliami a jaštericami na úrovni molekúl, buniek aj celých organizmov.

Údaje o prevalencii B. lusitaniae v strednej Európe by mohli byť tiež dôležité pre vývin efektívnej vakcíny. Je však potrebné preštudovať patogenitu tohoto druhu, ktorý bol izolovaný z pacienta z lymskou boreliózou, doteraz však nebol jednoznačne uznaný ako patogénny.

Po vyše štvrťstoročí intenzívneho štúdia lymskej boreliózy, jej ekológie a epidemiológie sa zistilo mnoho o pôvodcovi tohoto ochorenia, spirochéte B. burgdorferi s.l., o jej morfológii, taxonómii, štruktúre genómu, interakciách hostiteľ – patogén, napriek tomu stále zostáva mnoho otázok nezodpovedaných.

Babezióza psov bola ešte donedávna považovaná na Slovensku za ochorenie importované. Pred šiestimi rokmi boli zaznamenané prvé autochtónne infekcie. V súčasnosti sú na Slovensku oblasti s enzootickým výskytom tohoto patogéna a predpokladá sa expanzia na nové územia. Je dôležité preto sledovať výskyt vektora tohoto ochorenia, kliešťa D. reticulatus a odhadnúť tak možné riziko rozšírenia nákazy.

Ako prvá na Slovensku som potvrdila pôvodcu babeziózy psov v enzootickom ohnisku na východnom Slovensku, ktorého som určila na základe získaných sekvencií génu pre 18S rRNA ako Babesia canis canis. Sekvencia génu vykazovala 99,7 % podobnosť so sekvenciou pre tento gén u B. c. canis (AY072926) izolovaného zo psa v Chorvátsku. Vo vzorkách krvi psov suspektných na babeziózu som zistila aj prítomnosť Anaplasma phagocytophilum. Jedná sa o prvý nález tohoto parazita u psov na Slovensku. B. c. canis bola prítomná až v 35.6 % kliešťov pijakov lužných (D. reticulatus) z vegetácie. Prevalencia bola o niečo vyššia u samíc (36,3 %)  ako u samcov (34,4 %). Podobnosť sekvencie génu pre 18S rRNA B. c. canis z kliešťov a psov bola 99,4 %, a takisto bola najpodobnejšia (99,1 %) B. c. canis (AY072926) izolovaného zo psa v Chorvátsku.

Vyšetrením tkanivových biopsií z líšok hrdzavých som zistila po prvýkrát na Slovensku prítomnosť krvného parazita Hepatozoon canis. Prítomnosť tohoto parazita, je o to zaujímavejšia, že na Slovensku doteraz nebol potvrdený jeho špecifický prenášač, ktorým je kliešť Rhipicephalus sanguineus. Pred dvoma rokmi bol tento kliešť prvýkrát nájdený v Maďarsku, je teda možno len otázkou času kedy obohatí parazitofaunu Slovenska. Okrem spomínaného krvného parazita, je R. sanguineus vektorom celého spektra patogénov spôsobujúcich závažné ochorenia ľudí aj zvierat. Je teda nevyhnutné sledovať druhové spektrum kliešťov, ktoré cicajú na domácich aj voľne žijúcich zvieratách a včas podchytiť novo sa objavujúce ochorenia na území Slovenska.

ŠTUDIJNÉ POBYTY

2003

Faculty Of Biology, Department Of Genetics, University Of Szczecin, Piastów 40b, 71-065 Szczecin  (1 týždeň)

2004

Parazitologický Ústav Čav České Budějovice (1 týždeň)

2006

Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Calea Manastur Nr. 3-5, Romania (2 týždne)

2007

Szent István University, Faculty Of Veterinary Science, Budapest, 1078 Budapest, István U. 2., Hungary (1 týždeň)

Adam Mickiewicz University, Faculty Of Biology, Department Of Behavioural Ecology, Collegium Maius, Umutlowska 89, 61-614 Poznaň, Poland (2 týždne)

2008

Adam Mickiewicz University, Faculty Of Biology, Department Of Behavioural Ecology, Collegium Maius, Umutlowska 89, 61-614 Poznaň, Poland (2 týždne)

Szent István University, Faculty Of Veterinary Science, Budapest, 1078 Budapest, István U. 2., Hungary (2x 1 týždeň)