ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA VS SAV

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:

 1. HOLEČKOVÁ, B. – DIANOVSKÝ, J. – ŠIVIKOVÁ, K. – OROSOVÁ, M. Chromosome aberrations in cattle lymphocytes induced by the fungicide Euparen Multi. In: Environmental changes and biological assessment IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis (Kočárek, Plášek, Malachová, Cimalová, eds.), 2008. p. 36-39. ISBN 80-7368-201

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných (Current Contents)

 1. OROSOVÁ, M. - MAREC, F. - OROS, M. - XI B., W. - SCHOLZ, T. A chromosome study and localization of 18S rDNA in Khawia saurogobii (Cestoda: Caryophyllidea). In Parasitology Research, 2010, vol. 106, no. 3, 587–593 (IF – 1.721). ISSN 0932-0113
 2. OROSOVÁ, M. - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, I. - BAZSALOVICZOVÁ, E. - ŠPAKULOVÁ, M. Karyotype, chromosomal characteristics of multiple rDNA clusters and intragenomic variability of ribosomal ITS2 in Caryophyllaeides fennica (Cestoda).In Parasitology International, 2010, vol. 59, no. 3, p. 351-357 (IF – 1.701). ISSN 0020-7519
 3. OROSOVÁ, M. - HOLEČKOVÁ, B. - DIANOVSKÝ, J. - ŠIVÍKOVÁ, K. Effect of fungicide EUPAREN MULTI (tolylfluanid) on the induction of chromosomal aberrations in cultivated bovine lymphocytes. In Acta Biologica Hungarica, 2010, vol. 61, no. 4, (IF – 0.551). ISSN 0236-5383
 4. KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, I. - ŠTEFKA, J. - ŠPAKULOVÁ, M. - OROSOVÁ, M. - BOMBAROVÁ, M. - HANZELOVÁ, V. - BAZSALOVICSOVÁ, E. - SCHOLZ, T. Intra-individual internal transcribed spacer 1 (ITS1) and ITS2 ribosomal sequence variation linked with multiple rDNA loci: A case of triploid Atractolytocestus huronensis, the monozoic cestode of common carp. In International Journal for Parasitology, 2010, vol. 40, no. 2, p. 175-181 (IF – 3.819). ISSN 0020-7519
 5. ŠPAKULOVÁ, M. - OROSOVÁ, M. - MACKIEWICZ, J.S. Cytogenetics and chromosomes of tapeworms (Platyhelminthes, Cestoda). In Advances in Parasitology (accepted for publication on 13 June 2010) (IF – 6.231). ISSN 0065-308X
 6. YONEVA A. - LEVRON, C. - OROS, M. - OROSOVÁ, M. - SCHOLZ, T. Ultrastructure of spermiogenesis and mature spermatozoon of Brewiscolex orientalis (Cestoda: Caryophyllidea). In Parasitology Research, (submitted on 22.9.2010)

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných (Current Contents)

 1. LAKATOŠOVÁ, M. - HOLEČKOVÁ, B. Fluorescence in situ hybridization. In Biologia, 2007, vol. 62, no. 3, p. 243-250 (IF – 0,617). ISSN 0006-3088
 2. REBLÁNOVÁ, M. - ŠPAKULOVÁ, M. - OROSOVÁ, M. - BAZSALOVICZOVÁ, E. - RAJSKÝ, D. A description of karyotype of the giant liver fluke Fascioloides magna (Trematoda, Platyhelminthes) and a review of Fasciolidae cytogenetics. In Helminthologia, 2010, vol. 47, no. 2, p. 69-75 (IF – 0.951). ISSN 0440-6605

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

 1. LAKATOŠOVÁ, M. - HOLEČKOVÁ, B. FISH ako metóda detekcie radiačne indukovaných genetických poškodení. In Folia Veterinaria, 2006, vol. 50, no. 3, p. 37-38. ISSN 0015-5748

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

 1. HOLEČKOVÁ, B. – OROSOVÁ, M. – ŠIVIKOVÁ, K. – DIANOVSKÝ, J. Detection of chromosomal aberrations in cattle by fluorescently labelled whole chromosome probes. In: “Biotechnologie 08”, Terapeutic and Diagnostic systems, Book of proceedings. Editor Václav Řehout. - České Budějovice: 2008, s. 62-63. ISBN 80-85645-58-0.
 2. DIANOVSKÝ, J. – OROSOVÁ, M. – ŠIVIKOVÁ, K. – HOLEČKOVÁ, B. Influence of tolylfluanide fungicide on induction of chromosomal damages and the cell cycle kinetics. In: “Biotechnologie 08”, Terapeutic and Diagnostic systems, Book of proceedings. Editor Václav Řehout. - České Budějovice: 2008, s. 35-37. ISBN 80-85645-58-0.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

 1. LAKATOŠOVÁ, M. FISH a možnosti jej využitia. In Medzinárodná vedecká konferencia II. medzinárodná vedecká konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov (Mladá veda 2005): Zborník príspevkov a diskusných príspevkov. Recenzenti Gozora, Hudáková, Papcunová, Rajčániová, Gecíková, Balážová, Lacina. - Nitra SAPV: 2005, s. 196 – 200. ISBN 80-89162-17-7. (pozn. ocenenie príspevku 2. miestom v súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov a doktorandov)
 2. LAKATOŠOVÁ, M. – Holečková, B. FISH ako metóda detekcie radiačne indukovaných genetických poškodení. In Medzinárodná vedecká konferencia 3. Rádiobiologická konferencia venovaná 20. výročiu jadrovej havárie v Černobyle: Zborník príspevkov. Recenzenti Šmajda, Poschl, Mičkov. - Košice: 2006, s. 132-140. ISBN 80-8077-026-3.
 3. HOLEČKOVÁ, B. – ŠIVÍKOVÁ, K. – DIANOVSKÝ, J. – PIEŠOVÁ, E. – LAKATOŠOVÁ, M. Detekcia recipročných translokácií chromozómov ako indikátorov expozície organizmu ionizujúcemu žiareniu metódou FISH-WCP. In Medzinárodná vedecká konferencia 3. Rádiobiologická konferencia venovaná 20. výročiu jadrovej havárie v Černobyle: Zborník príspevkov. Recenzenti Šmajda, Poschl, Mičková. - Košice: 2006, s. 127-131. ISBN 80-8077-026-3.
 4. REBLÁNOVÁ, M. – OROSOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. Karyologické štúdium Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae) využitím diferenciačných farbiacich metód. In Študentská vedecká konferencia: Zborník recenzovaných príspevkov. – Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2009, s. 568-573. ISBN 978-80-223-2639-1.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

 1. LAKATOŠOVÁ, M. Fluorescenčná in situ hybridizácia u zvierat. In Medzinárodná vedecká konferencia VIII. konference mladých vědeckých pracovníků: Zborník prednášok. – Brno: 2006, s. 157 – 160. ISBN 80-7305-564-3.
 2. LAKATOŠOVÁ, M. – HOLEČKOVÁ, B. Indukcia chromozómových aberácií po expozícii tolylfluanidu. In Medzinárodná vedecká konferencia IX. konference mladých vědeckých pracovníků: Zborník prednášok. – Brno: 2007, s. 120-123. ISBN 978-80-7305-012-2.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

 1. Lakatošová, M. Chromozómové aberácie v lymfocytoch hovädzieho dobytka exponovaných fungicídom EUPAREN MULTI (tolylfluanid). In Vedecké práce doktorandov: Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. – Košice: 2007, s. 59 – 62. ISBN 80-968618-1-6.

AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR

 1. ŠIVIKOVÁ, K. – HOLEČKOVÁ, B. – DIANOVSKÝ, J. – LAKATOŠOVÁ, M. Induction of chromosomal aberrations after the exposure to tolylfluanid. In Proceeding of 27th International Symposium: “Industrial Toxicology’07“. Editors Koprda, Lehotay, Melník. - Bratislava: 2007, s. 385-389. ISBN 978-80-227-2654-2.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 1. HOLEČKOVÁ, B. – DIANOVSKÝ, J. – ŠIVIKOVÁ, K. – OROSOVÁ, M. Chromosome aberrations in cattle lymphocytes induced by the fungicide Euparen Multi. In Environmental changes and biological assessment IV: Book of Abstracts. – Ostrava: 2008, s. 61.
 2. DIANOVSKÝ, J. – ŠIVIKOVÁ, K. – OROSOVÁ, M. – HOLEČKOVÁ, B. Cytogenetic effects and apoptosis induced by tolylfluanid (EUPAREN M) fungicide. In World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians-14th International Symposium, Book of proceedings “WAVLD 2009”. - Madrid: 2009, s. 196.
 3. OROSOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. FISH in FISH cestodes. In 17th Helminthological Days 2009, Book of Abstracts. - Brno: Masaryk University, 2009, s.18. ISBN 978-80-210-4887-4.
 4. REBLÁNOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. – OROSOVÁ, M. Karyotype analysis of giant liver fluke Fascioloides magna. In 17th Helminthological Days 2009, Book of Abstracts. - Brno: Masaryk University, 2009, s.17. ISBN 978-80-210-4887-4.
 5. REBLÁNOVÁ, M. - ŠPAKULOVÁ, M. - OROSOVÁ, M. - BAZSALOVICSOVÁ, E. A pilot molecular cytogenetic analysis of the Fasciolid parasite, Fascioloides magna (Trematoda). In Proceedings of the Eight National Conference of Parasitology (with International Participation), Programme and Abstracts. - Varna, 2009, s.8-9.
 6. OROSOVÁ, M. Molecular cytogenetics of FISH tapeworms. In 18th Helminthological Days 2010, Book of Abstracts. - Brno: Masaryk University, 2010, s.43. ISBN 978-80-210-5244-4.
 7. OROSOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. Molecular cytogenetics of fish tapeworms. In Mikroskopie 2010, Book of Abstracts. - Nové Město na Moravě, 2010, s. 58.

AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií poriadaných v SR

 1. OROS, M. – XI, B.W. – OROSOVÁ, M. Parasitological survey of freshwater fishes in China: preliminary results. In IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program & zborník abstraktov. - Liptovský Ján: Parazitologický ústav SAV, 2010, s. 60-61. ISBN 978-80-968473-6-5.
 2. OROSOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. Karyological analysis of monozoic group of cestodes (Caryophyllidea). In IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program & zborník abstraktov. - Liptovský Ján: Parazitologický ústav SAV, 2010, s. 61. ISBN 978-80-968473-6-5.
 3. REBLÁNOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. – OROSOVÁ, M. – KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, I. – BAZSALOVICSOVÁ, E. Porovnávanie karyotypov a lokalizácia ribozomálnych génov na chromozómoch pečeňových motolíc Fasciola hepatica a Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae). In IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program & zborník abstraktov. - Liptovský Ján: Parazitologický ústav SAV, 2010, s. 65-66. ISBN 978-80-968473-6-5.

AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

 1. REBLÁNOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. – OROSOVÁ, M. Molekulárno-karyologické štúdium motolíc (Trematoda): analýza ribozomálnych génov. In Zborník abstraktov referátov z 52. Ročníka Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou ŠVOČ: 28.4.2009. - Košice: UVL, 2009, 24-25.

ZOZNAM OHLASOV

Citácie WOS a Scopus : 2

LAKATOŠOVÁ, M. - HOLEČKOVÁ, B. Fluorescence in situ hybridization. In Biologia, 2007, vol. 62, no. 3, p. 243-250. ISSN 0006-3088

Citácia:

Wang, K. - Guo, W.Z. - Yang, Z.J. - Hu, Y. - Zhang, W. - Zhou, B. - Stelly, D. - Chen, Z. - Zhang, T. Structure and size variations between 12A and 12D homoeologous chromosomes based on high-resolution cytogenetic map in allotetraploid cotton. In Chromosoma. JUN 2010, vol. 119, no. 3, p. 255-266. ISSN 0009-5915

KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, I. - ŠTEFKA, J. - ŠPAKULOVA, M. - OROSOVÁ, M. - BOMBAROVÁ, M. - HANZELOVÁ, V. - BAZSALOVICSOVÁ, E. - SCHOLZ, T. Intra-individual internal transcribed spacer 1 (ITS1) and ITS2 ribosomal sequence variation linked with multiple rDNA loci: A case of triploid Atractolytocestus huronensis, the monozoic cestode of common carp. In International Journal for Parasitology, 2010, vol. 40, no. 2, p. 175-181 (IF – 3.819). ISSN 0020-7519

Citácia:

Bruňanská, M. - Nebesářová, J. - Oros, M. Ultrsatructural aspects of spermatogenesis, testes, and vas deferens in the parthenogenetic tapeworm Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958 (Cestoda: Caryophyllidea), a carp parasite from Slovakia. In Parasitology Research 2010. Doi 10.1007/s00436-010-2038-0

ÚČASŤ V DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOCH

Spoluriešiteľ domácich výskumných projektov:

 1. Vega 1/1367/04 (2004-2006): Cytotoxické, genotoxické a farmakologické účinky agrochemikálií na zvieratá.
 2. Vega 1/1271/04 (2004-2006): Odhad poškodenia DNA a zdravotného rizika cytogenetickými a molekulovými metódami.
 3. Vega 2/0148/09 (2009-2012): Klasická a molekulárna karyológia parazitov kmeňa Platyhelminthes: detekcia fylogeneticky významných charakteristík.
 4. Vega 2/0014/10 (2010-2012): Výskum genetických charakteristík cestódov radu Caryophyllidea so zameraním na výskyt ITS paralógov a triploidie.

Spoluriešiteľ zahraničných výskumných projektov:

 1. National Science Foundation USA, PBI 0818696 a 0818823 (2008-2010) Planetary Biodiversity and Inventory Project. A survey of the tapeworms (Cestoda: Platyhelminthes) from the vertebrate bowels of the earth.
 2. Research Centre „Ichthyoparasitology“. Ministry of Education, Youth and Sparts of the Czech Republic, LC 522. (2005-2011)

ZOZNAM PATENTOV A PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK

Žiadateľka nemá patenty ani patentové prihlášky.

VYSTÚPENIA NA ODBORNÝCH PODUJATIACH A KONFERENCIÁCH

Vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách (ako prvý autor): 12

28. medzinárodná vedecká konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov (Mladá veda 2005), 28.-30.9.2005, Hriňová
LAKATOŠOVÁ, M. FISH a možnosti jej využitia.

3. Rádiobiologická konferencia venovaná 20. výročiu jadrovej havárie v Černobyle, 25.6.2006, Košice
LAKATOŠOVÁ, M. - Holečková, B. FISH ako metóda detekcie radiačne indukovaných genetických poškodení.

VIII. konference mladých vědeckých pracovníků, 6.6.2006, Brno
LAKATOŠOVÁ, M. Fluorescenčná in situ hybridizácia u zvierat.

30. konference mladých vědeckých pracovníků, 30.5.2007, Brno
LAKATOŠOVÁ, M. – HOLEČKOVÁ, B. Indukcia chromozómových aberácií po expozícii tolylfluanidu.

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, 12.9.2007, Košice
Lakatošová, M. Chromozómové aberácie v lymfocytoch hovädzieho dobytka exponovaných fungicídom EUPAREN MULTI (tolylfluanid).

17th Helminthological Days, 11-15.5.2009, Vranov nad Dyjí
OROSOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. FISH in FISH cestodes.

International meeting of Planetary Biodiversity and Inventory Project, 19-21.11.2009, Ženeva
OROSOVÁ, M. Rewiev on cytogenetics of tapeworms.

Mini-workshop „Systematics and phylogeny of Cestodes“, 1-4.12.2009, Smolenice
OROSOVÁ, M. Molecular cytogenetics in caryophyllidean tapeworms.

18th Helminthological Days, 10-14.5.2010, Rožnov pod Radhoštěm
OROSOVÁ, M. Molecular cytogenetics of FISH tapeworms.

Mikroskopie 2010, 17-18.2.2010, Nové Město na Moravě
OROSOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. Molecular cytogenetics of fish tapeworms.

Pozvaná prednáška v rámci pracovnej cesty na ústave: Freshwater Fisheries Research Center, 15.3.2010, Wuxi, Čína
OROSOVÁ, M. FISH in fish parasites.

24. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28.5.2010, Liptovský Ján
OROSOVÁ, M. – ŠPAKULOVÁ, M. Karyological analysis of monozoic group of cestodes (Caryophyllidea).

APLIKÁCIA VÝSLEDKOV

Charakteristika problematiky riešenej na školiacom pracovisku

Moja výskumná práca na Parazitologickom ústave SAV v Oddelení systematiky a molekulárnej biológie je zameraná na cytogenetiku a systematiku vybraných skupín viacbunkových parazitov, cudzopasiacich u voľne žijúcich a hospodárskych zvierat a ľudí. V rámci súčasných projektov, na ktorých participujem ako spoluriešiteľka, sa zameriavam na klasickú a molekulárnu cytogenetiku pásomníc.

Pásomnice (Cestoda) predstavujú jednu z najdôležitejších skupín parazitov ľudí a hospodárskych i voľne žijúcich zvierat, rozšírenú vo všetkých zoogeografických oblastiach sveta. Doteraz bolo opísaných ~ 680 rodov (Georgiev, 2003) a viac ako 6000 druhov. Rad Caryophyllidea, ako jedna z vývojovo najstarších, tzv. bazálnych skupín pásomníc, zaujíma kľúčové postavenie v systematike a evolúcii týchto parazitických organizmov (Mackiewicz, 1981). Zástupcovia tohto radu sa vyznačujú špecifickou morfológiou, ktorou sa od ostatných pásomníc významne líšia - sú nesegmentované, monozoické (pohlavnú sústavu tvorí iba jediný komplex pohlavných orgánov), často vytvárajú triploidné formy a majú unikátny vývinový cyklus.

Doterajšie systematické členenie tejto skupiny je založené predovšetkým na morfologických kritériách (Khalil a kol., 1994), avšak moderné molekulárne prístupy, čoraz intenzívnejšie využívané v súčasnej systematike, túto tradičnú klasifikáciu spochybňujú (Waeschenbach et al., 2007; Olson et al., 2008). Podobne ani vzájomné vzťahy medzi karyofylidmi a ostatnými radmi bazálnych pásomníc nie sú uspokojivo objasnené, nakoľko závery viacerých genetických analýz sú protirečivé. Preto je potrebné hľadať ďalšie znaky, ktoré by pomohli rozlúštiť evolučné vzťahy v skupine. Karyotyp je jedným zo základných charakteristík druhu a môže slúžiť ako ďalší nástroj taxonómie a systematiky, keďže mnohé karyologické znaky obsahujú fylogenetickú informáciu. Ukazuje sa, že molekulárno-cytogenetické štúdium pásomníc radu Caryophyllidea prináša nové, doteraz neznáme údaje, ktoré významnou mierou pomáhajú riešiť problematické otázky evolúcie pásomníc, najmä v súčinnosti s výsledkami ďalších morfologických a molekulárno-genetických štúdií tých istých modelových organizmov. Výskumné zámery Oddelenia systematiky a molekulárnej biológie PaU SAV majú dlhodobo takýto multidisciplinárny charakter a výsledky komplexného štúdia systematiky rôznych skupín helmintov sú medzinárodne rešpektované. Rozvoj relatívne nového a intenzívne sa rozvíjajúceho smeru výskumu – molekulárnej cytogenetiky – bude prínosom nie len pre štúdium modelovej skupiny pásomníc, ale plánuje sa využitie týchto prístupov aj pri štúdiu iných skupín parazitov vrátane ľudských patogénov rodu Hymenolepis, rodu Borrelia, pečeňových motolíc rodov FasciolaFascioloides a ďalších.

Vlastný prínos

Výsledky výskumu získané pomocou klasických cytogenetických metód doplňujú sporé informácie o karyotypoch pásomníc o nové originálne opisy. Podarilo sa mi úspešne zaviesť moderné molekulárno - karyologické metódy, predovšetkým fluorescenčnú in situ hybridizáciu (FISH), do štúdia parazitických červov. Diferenciačné farbiace techniky (klasické i fluorescenčné) a metóda FISH so sondami pripravenými na našom pracovisku, mi umožňujú lepšie identifikovať chromozómy, zistiť štrukturálne prestavby a lokalizovať chromozómové markery, ktoré môžu byť využité k štúdiu evolúcie karyotypu.

Doteraz bol na cytogenetickú analýzu spracovaný materiál 10 druhov karyofylidných pásomníc, ktoré som získala počas pobytov v USA, Číne, Českej Republike, z riek východného Slovenska (Tisa, Latorica) a ďalej materiál zadovážený kolegami počas pobytov v Indii a Afrike. Veľmi dôležitým bolo aj získanie materiálu nečlánkovaných pásomníc Gyrocotyle urna (Gyrocotylidea) z chimér v Nórsku a Amphilina foliacea (Amphilinidea) z jeseterov na Slovensku, ako zástupcov ďalších dvoch bazálnych radov cestódov. Podrobná znalosť karyotypu týchto dvoch druhov je kľúčová pre štúdium evolúcie karyotypov karyofilidných pásomníc.

Opísané boli tri pre vedu nové karyotypy pásomníc Khawia saurogobii, Caryophyllaeides fennicamotolice Fascioloides magna, u cestóda Atractolytocestus huronensis boli novou technikou prípravy chromozómových preparátov získané originálne údaje o geografickej variabilite karyotypu v USA a v Európe. Diferenciačnými farbiacimi technikami bola u týchto druhov zisťovaná prítomnosť sekundárnej konstrikcie a distribúcia heterochromatínu. U K. saurogobii sa zistila prítomnosť pericentromerického heterochromatínu na všetkých chromozómoch s výnimkou chromozómového páru č. 1 a veľmi zaujímavý je heteromorfizmus vo veľkosti sekundárnej konstrikcie nachádzajúcej sa na dlhom ramene chromozómového páru č. 7. Podobne je to i u C. fennica, kde bola taktiež zistená prítomnosť pericentromerického heterochromatínu na všetkých chromozómoch okrem páru chromozómov č. 2. Navyše je u tohto druhu prítomný intersticiálny heterochromatín na chromozómoch páru č. 7. U triploidného druhu A. huronensis bol heterochromatín zistený len na tripletoch č. 2, 4, 6 a 7 a na chromozómovom triplete č. 2, v blízkosti centroméry boli pozorované dve sekundárne konstrikcie.

Pri použití striebrenia a fluorescenčného farbiva YOYO-1 bolo u K. saurogobii detegované jedno jadierko, ktoré niekedy dosahovalo veľkých rozmerov a u C. fennica dve jadierka rozdielnych veľkostí. U oboch druhov jadierka postupne podliehali degradácii v ranných štádiách mitotického a meiotického delenia.

Doteraz u karyofilidných pásomníc chýbali akékoľvek informácie o lokalizácii génov na chromozómoch. Moje práce sú prvé štúdie zaoberajúce sa lokalizáciou génov pre ribozomálnu RNA, t.j. oblasťou zodpovednou za tvorbu a funkciu jadierka (tzv. „nucleolar organizer region“, NOR), na chromozómoch pásomníc. Hlavným cieľom takýchto prác je získanie základných údajov o počte a distribúcii klastrov rDNA v genóme karyofilidných pásomníc a charakterizácia úlohy rDNA v evolúcii karyotypu. Na základe genómovej DNA C. laticeps som pripravila univerzálnu 18S rDNA sondu, ktorú som následne použila pre lokalizáciu rDNA metódou FISH na chromozómových preparátoch viacerých druhov pásomníc. U K. saurogobii bol zistený jeden klaster NOR, nachádzajúci sa v pericentromerickej oblasti dlhého ramena chromozómov č. 7 a zároveň bol pozorovaný aj dimorfizmus vo veľkosti homologických FISH signálov. Dva odlišné intersticiálne rDNA klastre, nachádzajúce sa na každom z troch homologických tripletov č. 2, boli zistené u triploidného partenogenetického druhu A. huronensis. Prekvapivým výsledkom je zistenie vysokej miery vnútroindividuálnej variability ITS (tzv. ITS paralógy) u karyofylidov, a pravdepodobný súvis tejto chrakteristiky s viacpočetnými lokusmi rDNA. U druhu C. fennica FISH odhalila existenciu dvoch lokusov ribozomálnych génov (NOR) vyskytujúcich sa v blízkosti centroméry na 8 a 9 autozomálnom páre. Veľmi zaujímavým zistením u tohto druhu je rôzna veľkosť nehomologických rDNA klastrov, jedna oblasť ribozomálnych génov je výraznejšia a signály 18S rDNA sú intenzívnejšie, v porovnaní so signálmi na druhom chromozómovom páre. Predpokladáme, že menší klaster ribozomálnych génov by mohol predstavovať evolučne nové rDNA miesto, ktoré je výsledkom disperzie niekoľkých rRNA génov do nového chromozómového lokusu transpozíciou, kde ich následná amplifikácia cez nerovnomerný crossing-over dala vznik novému NOR. U tohto druhu naznačujú cytogenetické charakteristiky jeho nesprávne taxonomické zaradenie do čeľade Lytocestidae. Karyologické údaje nepatria k často používaným markerom v systematike a fylogenetických štúdiách pásomníc, z mojich prác je však zrejmé, že podrobné cytogenetické štúdie môžu vhodne doplniť sekvenačné a morfologické informácie a byť tak nápomocné pri riešení fylogenetických vzťahov v rade Caryophyllidea.

Do budúcna plánujem vývoj ďalších molekulárno - cytogenetických markerov, ktoré prispejú k stanovenie hypotézy o ancestrálnom karyotype a k objasneniu pravdepodobnej evolúcie karyotypov bazálnych pásomníc radu Caryophyllidea a triedy Cestoda. V spolupráci s kolegami z Oddelenia zoológie „Natural History Museum“ v Londýne a iných zahraničných pracovísk plánujeme i štúdium lokalizácie HOX génov na chromozómoch pásomníc rodu Hymenolepis a ďalších významných skupín parazitov.

ABSOLVOVANÉ ŠTUDIJNÉ POBYTY

Júl 2005 Department of Genetics and Animal Breeding Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland (2 týždne)
November 2007 Department of Genetics, Institute of Entomology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., Czech Republic (2 týždne)
Január 2008 – Jún 2010 (postdoctoral fellowship): Institute of Parasitology, Biology Centre, ASCR, Branišovská 31, 370 05 České Budĕjovice, Czech Republic.
Jún – Júl 2009 St. Norbert College, 100 Grant Street, John Minahan Hall, 324, DePere, Wisconsin, USA (22.6. – 9.7. 2009)
University of Connecticut, Department of Ecology and Evolutionary Biology, Storrs, CT 06269-3042, USA. (10.7. – 19.7. 2009).
November 2009  Natural History Museum, Route de Malagnou i, 1208 Geneva, Switzerland. (19.11 – 21.11. 2009)
Marec 2010 Freshwater Fisheries Research Center, Chinese Academy of Fishery Sciences, Shanshui East Road No. 9, Wuxi, Jiangsu Province, China. (8.3. – 31.3. 2010)
Máj 2010 Department of Biology, University of Bergen, N-5020 Bergen, Norway. (3.5. – 7.5. 2010)
Marec 2011 Faculty of Fisheries, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh, 2.3.2011 – 9.3.2011.
November 2011 Post Graduate Department of Zoology, Jhargram Raj College, Jhargram, West Bengal, India, 9.3.2011 – 25.3.2011.