Schválené vnútorné predpisy SAV a v. v. i. platné od 01.07.2018
Dátum Dokument
22.06.18 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 01. Štatút Slovenskej akadémie vied
05.06.18 02. Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied
05.06.18 03. Organizačná schéma Slovenskej akadémie vied
05.06.18 04. Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu Slovenskej akadémie vied
(inštitucionálna forma podpory) na obdobie 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018
05.06.18 05. Zásady rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných Slovenskou akadémiou vied verejným výskumným inštitúciám v jej zakladateľskej pôsobnosti
05.06.18 06. Vzorové pravidlá tvorby rozpočtu verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 07. Vnútorné pravidlá hospodárenia (vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti a pravidiel pre hospodárenia s prostriedkami rezervného fondu) verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 08. Vzorový predpis o:
- Pravidlách vydávania vnútorných predpisov, - Pôsobnosti, - Pôsobnosti orgánov a - Podrobnostiach o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám; organizačných zložiek verejnej výs...
05.06.18 09. Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 10. Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 11. Rokovací poriadok Snemu Slovenskej akadémie vied
05.06.18 12. Volebný poriadok Snemu Slovenskej akadémie vied
05.06.18 13. Rokovací poriadok Predsedníctva Slovenskej akadémie vied
05.06.18 14. Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied
05.06.18 15. Vzorový volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 16. Vzorový volebný poriadok na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 17. Pravidlá odmeňovania riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 18. Pravidlá odmeňovania vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 19. Pravidlá odmeňovania členov dozornej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
Dokumenty vkladá Róbert Grznár (grznar@up.upsav.sk).
Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.