Alžbeta Königová, MVDr., PhD.

  NATIONAL PROJECTS
   
  VEGA projects - Projects funded by the Scientific Grant Agency of Ministry of Education SR and Slovak Academy of Sciences 
   
  Project Title:  Wild ruminants as potential risk factor for transmission of anthelmintic resistant parasites between small ruminant farms (Voľne žijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov)
Grant Scheme: VEGA  2/0120/16
Duration: 1/1/2016 - 31/12/2018
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Detection of anthelmintic resistance in parasites: sheep versus goats (Detekcia rezistencie parazitov na antihelmintiká: ovce verzus kozy)
Grant Scheme: VEGA  2/0151/13
Duration: 1/1/2013 - 31/12/2015
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Proteolytic and antioxidant enzymes of larval stages of selected helminths and hosts with regard to their functions in host-parasite relationship (Proteolytické a antioxidačné enzýmy larválnych štádií vybraných druhov helmintov a ich hostiteľov s ohľadom na funkcie v hositeľsko-parazitickom vzťahu)
Grant Scheme: VEGA 2/0188/10
Duration: 1/1/2010 - 31/12/2012
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Macrocyclic lactone resistance of parasites of sheep (Rezistencia parazitov oviec na antihelmintiká zo skupiny makrocyklických laktónov)
Grant Scheme: VEGA 2/0135/10
Duration: 1/1/2010 - 31/12/2012
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: The targeted selective treatment of gastro-intestinal nematodes of small ruminants (Cielená selektívna terapia gastrointestinálnych nematodóz malých prežúvavcov)
Grant Scheme: VEGA 2/7189/27
Duration: 1/1/2007 - 31/12/2009
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Functions of pro- and antifibrotic factors and selected subpopulations of the liver cells and their influencing with an anthelmintic and antioxidant during fibrogenesis induced by infection of the cestode larval stages (Funkcie pro a antifibroticky pôsobiacich faktorov a vybraných subpopulácií buniek pečene a ich ovplyvnenie antihelmintikom a antioxidantom počas fibrogenézy vyvolanej infekciou larválnymi štádiami cestódov)
Grant Scheme: VEGA 2/7188/27
Duration: 1/1/2007 - 31/12/2009
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Pharmacological influence of sensitive and resistant animal helminths with impact on pharmacokinetics of anthelmintic drugs incorporated to specific carriers (Farmakologické ovplyvnenie vnímavých a rezistentných helmintov zvierat so zameraním na farmakokinetiku antihelmintík inkorporovaných do špecifických nosičov)
Grant Scheme: VEGA 2/4180/24
Duration: 1/1/2004 - 31/12/2006
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: New appraches to therapy and prophylaxis of animal parasitoses by combination of antiparasitic drugs with specific carriers and immunomodulators (Nové prístupy k terapii a profylaxii parazitóz zvierat kombináciou antiparazitík so špecifickými nosičmi a imunomodulačnými látkami).
Grant Scheme: VEGA 2/1152/21
Duration: 1/1/2001 - 31/12/2003
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title:  Pharmacological influence of resistant parasites by using a new drugs and their carriers  (Farmakologické ovplyvnenie rezistentných helmintov za použitia nových antihelmintík a ich nosičov)
Grant Scheme: VEGA 2/5011/ 98
Duration: 1/1/1998 - 31/12/2000
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Anthelmintic resistance in parasites and effect of drug administration (Rezistencia helmintov k antihelmintikám a jej farmakologické ovplyvnenie)
Grant Scheme: VEGA 2/1363/94
Duration: 1/1/1994 - 31/12/1997
Project Position/Role: Investigator
   
  APVV projects - Projects funded by the Slovak Research and Development Agency
   
  PARASOLVING - Anthelmintic resistance of parasites – challenges, perspectives and solutions (Rezistencia parazitov na antihelmintiká-výzvy, perspektívy a riešenia)
Grant Scheme: APVV project APVV 0169-14
Duration: 1/7/2015 – 28/6/2019
Project Position/Role: Investigator
   
  Resistance of parasites of small ruminants to antihelmintics - science can win? (Rezistencia parazitov na antihelmintiká-výzvy, perspektívy a riešenia)
Grant Scheme: APVV project APVV - 0539 -10
Duration: 1/5/2011 – 31/10/2014
Project Position/Role: Investigator
   
  Detection of ivermectin resistance in sheep parasites ( In vitro detekcia rezistencie u parazitov oviec rezistentných na ivermektínové antihelmintiká)
Grant Scheme: LPP project LPP- 186 - 07
Duration: 1/7/2008 – 30/6/2012
Project Position/Role : Investigator
   
  Anthelmintic resistance in parasites of sheep: prevalence study and methods of its detection (Rezistencia parazitov oviec a antihelmintiká: prieskum a metódy detekcie)
Grant Scheme: APVV project APVV  - RP EU – 009 -006
Duration: 1/2/2007 – 1/1/2009
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: New anthelmintic drug on parasites of dogs and cats (Nové liečivá pre terapiu a prevenciu parazitóz malých mäsožravcov)
Grant Scheme: Project SAS 02A-PS-2/98030/ 22  in cooperation with the pharmaceutical company MEVAK Inc. Nitra
Duration: 1/6/2002 - 31/12/2003
Project Position/Role Investigator
   
  INTERNATIONAL PROJECTS
   
  Project Title: Mye-EUNITER - European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells (Európska sieť pracovísk zaoberajúcich sa výskumom regulácie myeloidných buniek)
Grant Scheme: COST project
Duration: 12/5/2015 – 26/11/2018
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: European Network on Taeniosis/Cysticercosis (CYSTINET - Európska sieť pre téniózu/cysticerkózu)
Grant Scheme: COST project
Duration: 16/2/2014 – 25/11/2017
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: CAPARA COST - FA0805: Goat-parasite interactions: from knowledge to control. (Parazitohostiteľské vzťahy u kôz - od vedomostí ku kontrole)
Grant Scheme: COST project
Duration: 23/1/2009 – 6/4/2013
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Novel solutions for the sustainable control of nematode infection (Nové riešenia pre udržateľnú kontrolu parazitických nematódov u prežúvavcov)
Grant Scheme: 6. RP EU - PARASOL - STREP – 022851 FOOD
Duration: 1/2/2006 – 30/4/2009
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Antihelmintic resistance in parasites of farm animals (Rezistencia k antihelmintikám u parazitov hospodárskych zvierat)
Grant Scheme: Grant EU COST B16: Reversal of antibiotic resistance
Duration: 1/1/2002 – 31/12/2005
Project Position/Role: Investigator